Draaihals

Op 21 mei 2006 was de 1e Flora en Fauna column. Inmiddels hebben we
ca. 300 soorten besproken en zijn er nog ca. 10.000 Haarlemmermeerse
soorten te gaan. Vandaag een zeer bijzondere jubileum soort: de
draaihals. Een dood exemplaar trof een Heimanshofvrijwilliger op 7 mei
aan in haar tuin in Vijfhuizen. Of er een relatie is met rigoureus beheer
van bosplantsoen in de buurt is niet duidelijk. De draaihals is een soort
specht met een zeer teruggetrokken manier van leven. Hij heeft een
uitstekende schutkleur die lijkt op boomschors (zie foto), zit vaak op de
grond en wordt ook daarom vaak over het hoofd gezien. De draaihals
dankt zijn naam aan zijn flexibele hals, die in vreemde kronkels gedraaid
kan worden (zie filmpjes op youtube via zijn Latijnse naam: Jynx torquilla)
Gebroed wordt in oude, meestal deels vermolmde loofbomen, omdat zijn
snavel niet zo sterk is als bij andere spechten. Hij leeft vooral van mieren
en hun poppen.

Bijzonder

De laatste decennia is de draaihals sterk in aantal afgenomen. Begin jaren
"90 waren er nog 80-180 paar in ons land en rond 2000 nog max. 65. De
afname van de draaihals lijkt het gevolg van vochtiger zomers en het
verdwijnen van zijn voorkeursbiotoop. Mogelijk spelen ook problemen in de
overwinteringsgebieden een rol en verzuring van de grond en het gebruik
van pesticiden, waardoor het aantal mierenkolonies afneemt. De draaihals
is gebaat bij een zo natuurlijk mogelijk bosbeheer. Dat houdt o.a. in: het
laten staan van dood (loof)hout, een mix van open en gesloten bos en
kale open plekken. Zoals alle spechten heeft de draaihals een lange
kleverige tong. De draaihals staat als ernstig bedreigd op de Nederlandse
rode lijst. Internationaal is het geen bedreigde diersoort.

Waar

De draaihals is een zeer schaarse broedvogel vooral op de Veluwe. Hij
broedt in een groot deel van Eurazië tot Japan en in NW-Afrika. Het is de
enige trekvogel onder de spechten en overwintert ten zuiden van de
Sahara. De voorjaarstrek is in april en mei. Mogelijk was onze vogel op
trek

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.