Blauwe Kiekendief

Natuurwaarnemen kan zo eenvoudig zijn als het over de A4 rijden, terwijl er een grote roofvogel overzweeft met v-vormig omhooggehouden
vleugels en een witte stuit. Dat is een beeld dat ´s winters vaker te zien is
dan zomers. In de winter komen namelijk de Skandinavische blauwe
kiekendieven naar ons land en dat zijn er veel meer dan de100 paar die
nog in ons land broeden. Bij de kiekendieven zijn de mannetjes en de
vrouwtjes verschillend gekleurd. Het mannetje is blauwgrijs met zwarte
vleugelpunten en die witte stuit, terwijl de vrouwtjes en de onvolwassen
dieren bruin gekleurd zijn. Maar die zweefvlucht met opgeheven vleugels
en de witte stuit zijn onmiskenbaar. Muizen en zangvogels staan meestal
op het menu in maar ook grote prooien, zoals konijn en fazant.

Bijzonder

De blauwe kiekendief was vroeger een vrije algemene broedvogel. Door
het in cultuur brengen van het land is de soort steeds meer naar
uithoeken verdreven. De soort zit nu als broedvogel in de gevarenzone in
Nederland en staat op de rode lijst van bedreigde soorten als gevoelig. Die
achteruitgang komt o.a. door het verdwijnen van geschikte leefgebieden,
maar ook doordat de vogel vaak broedt in weilanden, waar regelmatig
eieren en jongen verloren gaan als het gras wordt gemaaid. De populatie
floreerde tijdelijk in de jaren tachtig door het droogleggen van de
Flevopolders.

Waar

Blauwe kiekendieven leven in open, vochtige gebieden. Zij zoeken hun
voedsel en maken hun nest bij voorkeur in moerassen met een lage,
dichte vegetatie en brede rietkragen en in kruidenrijke akkerranden. De
meeste Blauwe Kiekendieven broeden op de Waddeneilanden en rond de
Oostvaardersplassen, maar elk jaar broeden er ook één of meer paar in de
akkers onze polder, samen met de laatste bruine kiekendieven (hierover is
al een column verschenen). Door het steeds verder ´omvormen´ van
akkerland is er een gerede kans dat we de kiekendieven als
Haarlemmermeerse soorten gaan verliezen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.