Grauwe Gans

‘s Winters trekken er overal ganzen in lange V-vormige slierten over de
Haarlemmermeer, die soms op akkers en graslanden neerstrijken. De meest
voorkomende soorten zijn kolgans, rietgans en grauwe gans.
De grauwe gans is een van de (vele) goed nieuws natuurverhalen van de laatste tijd.
In de 50-tiger jaren was de gans als broedvogel in Nederland praktisch uitgestorven
(als wintergast bleef de soort wel algemeen). Jacht, gebrek aan geschikte gebieden
en wellicht ook pesticiden hadden daaraan bijgedragen. De drooglegging van de
Flevopolders en vooral de Oostvaardersplassen hebben er sterk aan bijgedragen dat
ze weer bleven om te broeden. De toename ging daarna explosief. De 150 paar uit
1970 waren in 2005 toegenomen tot zo’n 25.000 paar en de aantallen nemen nog
steeds toe. Grauwe ganzen broeden graag op de grond in bosjes met grasland en
riet in de buurt. Die vinden ze zelfs, nu de Oostvaarderplassen vol zijn, op allerlei
curieuze plaatsen, zoals kruisingen van snelwegen.

Bijzonder

De grauwe gans is de stamvader van de tamme gans en maakt hetzelfde geluid.
Tijdens het broedseizoen verliest een gans al zijn slagpennen tegelijkertijd en kan
dan een tijd niet vliegen. In die tijd houdt hij zich het liefste schuil in rietvelden. Daar
kan hij, door het eten van jong riet de (excessieve) verspreiding van deze soort
tegengaan. Dat de Oostvaardersplassen niet zijn dichtgegroeid, is vooral hieraan te
danken. Het broedsucces van de grauwe gans heeft in de Haarlemmermeer tot een
speciaal probleem geleid. De vogel weegt wel 3-4 kg en kan aanzienlijk schade aan
vliegtuigmotoren aanrichten als hij aangezogen wordt. Daarom worden ganzen tot in
de wijde omtrek rond Schiphol zwaar vervolgd. Of dit veel zin heeft als de ganzen van
half Europa naar Nederland komen, waar de ecologische omstandigheden verder
ideaal zijn, is de vraag.

Waar

In Nederland broeden grauwe ganzen in moerassen en andere vochtige gebieden. In
de winter overwinteren ganzen uit heel Noord- en Oost-Europa in Nederland.
Broedende grauwe ganzen kunnen in de buurt van de Haarlemmermeer aangetroffen
worden in de Kagerplassen, in de kruising van de A9 en de A2 en aan de
Ouderkerkerplas. Voor meldingen van broedgevallen in de polder zelf, houden wij
ons aanbevolen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.