Velduil

De velduil komt voor in de Noordelijke delen van Europa, Azië en Amerika. Zijn leefgebied bestaat uit moerassen, graslanden en agrarisch land. De velduil is
ongeveer 38 cm groot en leeft en broedt vooral op de grond. Het voedsel bestaat
grotendeels uit woelmuizen. Daarnaast worden ook andere muizen en vogels
gegeten. De velduil heeft een ronde kop, vrijwel zonder oorpluimen en een opvallend
gezichtsmasker.

Bijzonder

Velduilen jagen zowel ′s nachts als in de schemering. Meer dan andere uilensoorten
jagen ze ook overdag, waardoor ze vaker opvallen.
De soort staat op de Rode Lijst vanwege de duidelijke afname en de geringe
verspreiding van de Nederlandse broedpopulatie, en vanwege de kwetsbaarheid van
het broedbiotoop.

Waar

Velduilen broeden in wisselende aantallen in de duinstreek en in moerasgebieden.
Sinds de jaren vijftig is in het zuiden en oosten van het land sprake van een dalende
trend. Op de Waddeneilanden en in de net ingepolderde Flevopolders nam de soort
eerst toe. Flevoland is inmiddels echter weer bijna verlaten, terwijl de
Waddeneilanden -vooral Ameland Рnu h̬t bolwerk van de soort in Nederland zijn.
Het aantal broedparen schommelt de laatste jaren tussen de 50 en 175 paar,
waarvan tenminste driekwart op de Waddeneilanden.
De kieskeurigheid en de zeldzaamheid van deze soort maakt het zeer bijzonder dat
in het landschap om de startbanen van Schiphol het hele jaar door velduilen
voorkomen. In sommige jaren zijn er wel 10 exemplaren waargenomen. De
roofvogelwerkgroep schat dat maximaal 3 paren per jaar tot broeden komen. Dit jaar
zijn tenminste drie jonge velduilen gemeld, waarvan 2 het slachtoffer waren van
vliegtuigen. Het geringde derde jong staat op de foto. Ook op ander plaatsen in de
Haarlemmermeer, zoals de Boseilanden worden soms velduilen gemeld.
Vooral broedvogels uit Scandinavië overwinteren ook in Nederland. In oktober
verschijnen de eerste trekkers, terwijl de laatste in mei weer zijn vertrokken. Het zijn
echte zwervers. In Nederland geboren vogels trekken soms weg tot in noordelijk
Scandinavië en Rusland, maar andere blijven hun leven lang binnen de landsgrenzen

Terugmeldingen

: Vele meldingen van ijsvogels uit de hele Haarlemmermeer, tot in
tuinen toe en een doortrekkende slechtvalk en veel haviken langs de Geniedijk.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.