Volkskrant: Gratis 1 miljoen bomen


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
3 DE VOLKSKRANT WOENSDAG 28 OKTOBER 20920 ent Ten eerste e BEATLESDRUMMER De ontslagbriel van de voormalige Beatlesdrummer Pete Best wordt geveild ERASMUS MC OP FACEBOOK Diederik Gommers en Marion Koopmans praten via Facebook live met jongeren over corona REPORTAGE ZAAILINGENPROJECT Gratis af te halen:1 miljoen bomen Nederland behoort tot de minst bosrijke landen van Europa. Bioloog Van der Laan geeft 1 miljoen jonge bomen weg. ‘Overheden denken te moeilijk. Tegel eruit, boom erin. Zo simpel is het.’ Pieter Hotse Smit Hoofddorp Foto Raymond Rutting / de Volkskrant 1 Franke van der Laan kan vaak op wantrou. wende blikken rekenen. Van mensen die denken dat achter zijn idealen en vrijge vigheid een verborgen agendaschuilgaat. De praatgrage Van der Laan (67) doet al dertien jaar wat hij komende winter op heel grote schaal hoopt te doen: bomen weggeven. In alle soorten en vooral kleine maten. Zonder dat de ‘bioloog in harten nieren’ er iets voor terugverwacht. Het idee is simpel. Iedere boom produ- ceert jaarlijks een grote hoeveelheid zaal- lingen; nieuwe boompjes die uitgevallen eikels, kastanjes of beukennootjes groeien. Het gros overleeft onder de moe- derboom de grasmaaier of de onderlinge concurrentiestrijd om voedselen zonlicht niet. Door ze tussen half november en 1 april met een leger vrijwilligers te verza- Bioloog Franke van der Laan heeft een schat aan jonge boompjes te vergeven. melen, heeft van der Laan in de Haarlem mermeer ieder jaar een schat aan jonge boompjes te vergeven. ven en aan te planten. ‘Wij doen dit om te wisseling is van hun kantoorbaan.’ Met zijn regio-overstijgende ambities, laten zien dat de natuur krachtig is en Meer bomen zijn wereldwijd nodig om groelden ook de aantallen boompjes hem zichzelf exponentieel voortplant.’ de klimaatdoelen te halen. Om deze eeuw inmiddels boven het hoofd. Hij klopte be. onder de 1,5 graad opwarming te blijven gin dit jaar aan bij Urgenda, de stichting Ergernis -detijdens de klimaattop van Parijs (2015) die tot de hoogste rechter afdwong dat de Het begon bij Van der Laan met ergernis. vastgestelde bovengrens – is volgens het staat zijn eigen klimaatdoelen serieus Hoe het niet opschoot met de aanplant VN-klimaatpanel IPCC de komende dertig dient na te streven. Of ze hem konden hel- van bomen in zijn eigen omgeving. Of hij jaar, naast minder CO2-uitstoot,1 miljard pen met een bestemming voor 60 dui zag hoe de gemeente veel te veel geld uit- hectare extra bos nodig voor de afvang zend zaailingen. Via Urgenda werd con- trok om tien bomen te planten. ‘Overhe- van het broeikasgas. De EU wil daarom in tact gelegd met boerennetwerk Caring den denken te moeilijk’, zegt hij in Hoofd- tien jaar tijd meer dan 3 miljard bomen Farmers en waren de boompjes in een dorp, waar de Volkskrant hem deze zomer erbij zetten. Nederland hoort in Europa tot de minst beboste landen en wil tot mum van ujd vergeven om dienst te doen bezocht in zijn moestuin van 4.000 vier- in boerenhagen en boomwallen. kante meter. Een perceel tussen de vele 2030 37 duizend hectare aanplanten, een Dat moest op nog grotere schaal kun- kantoren dat hij met zijn stichting MEER vergroting van het bosareaal met 10 pro- nen, dachten ze. Komende winter hebben Groen van de projectontwikkelaar mag cent. Van der Laan en Urgenda samen met Ca- onderhouden. Tegel eruit, boom erin. Zo Mooie plannen, die miljoenen extra bo ring Farmers en de Boomſeestdag zich tot simpel is het en het hoeft niets te kosten. men, vindt Hanneke van Ormondt van Ur- doel gesteld i miljoen bomen weg te ge. Terwijl het voor vrijwilligers een leuke af- genda, maar zij is meer van de uitvoering. Inmiddels heeft ze via het netwerk van haar stichting voor deze winter al voor alle1 miljoen gratis bomen een plaats ge- vonden. Vooral bij boeren, grote particu- lieren en nieuwe voedselbossen. Nu onder meer Staatsbosbeheer en Na- HOOGLERAAR: “GOEIE ACTIE, MAAR KIJK UIT tuurmonumenten zich hebben aangeslo ten, is het alleen nog zaak vrijwilligers te Hoogleraar ecologie in met name Oost-Ne- devogels weg, zoals mobiliseren- en in coronatijd veilig aan Frank Berendse (Wa- derland meer bomen de grutto, scholekster het werk te zetten. Op de website Meerbo- geningen Universiteit) op het boerenland een en tureluur. Hij wijst men.nu kunnen geïnteresseerden zien is voorstander van goede stap is om af- ook op de risico’s in waar ze komende winter kunnen helpen meer bomen en moe- wisseling in het land- het zuiden en oosten met verzamelen en planten. Particulieren digt de schattige ac- schap terug te krij- van het land. Bomen die bomen of ruimte voor zaailingen over- tie’ aan. Hij wijst er gen. “Mits het onder verdampen veel meer hebben, zijn ook nog steeds welkom. wel op dat het vernat- professionele begelei- water dan gras of ten van veenweidege- ding gebeurt: heide. ‘Dat betekent Bosmaaier bieden minstens zo- Kijk wel uit, zegt hij. dat de aanplant van Van Ormondt hoopt dat de actie leidt tot veel zoden aan de dijk met grootschalige substantiële opper- bewustwording over wat alleen al de ei- zet bij het vasthouden open weidegebieden vlaktes bos de huidige gen tuin te bieden heeft, en dat dit zal lei- van CO2 in de bodem. die westelijker liggen. droogteproblematiek den tot een levendige uitruil van zaailin- Dat neemt volgens ‘Met bomen en strui- Berendse niet weg dat ken pest je daar wel- aanzienlijk zou kun- gen. ‘Het is al een geweldige stap als nen versterken grondbeheerders en gemeenten de bos- MILJARD HECTARE extra bos is er de komende dertig jaar nodig volgens VN-klimaatpanel IPCC om CO2 in op te slaan. i 37 maaier voortaan thuislaten, en alle onder- groei door onze vrijwilligers laten wegha- len om te verplanten.’ Een paar honderd meter van zijn open- luchtwerkplaats in Hoofddorp laat Van der Laan bij restaurant Den Burgh het re sultaat van zijn werk zien. Rond een voor- heen winderige moestuin staat nu een haag met honderden snelle groeiers, zoals esdoorns, wilgen en berken. Afgewisseld met bloeiers en besdragers zoals katjes- wilg, lijsterbes en Japanse wijnbes. “Dit trekt tal van insecten aan en zorgt zo voor natuurlijke plaagbestrijding in de moestuin’, zegt Van Ormondt. ‘Met de wens om minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken, zien we dat dit bij boeren ook steeds meer in trek is.’ Daarmee draagt het project niet alleen bij aan het verminde- ren van het klimaatprobleem, maar ook aan de biodiversiteit. Na een carrière als plattelandsontwik- kelaar bijonder meer de Verenigde Naties, heeft Van der Laan zijn ware roeping ge- vonden. Van onderop, met de handen in de modder, zelf het werk doet met een groep enthousiastelingen. ‘Ik zie dat men- sen zich zorgen maken over het klimaat en ze vragen mij dan wat ze kunnen doen’. zegt hij. “Minder vlees eten en afval schei- den is prima, maar het is niet genoeg. Het ecosysteem is de randvoorwaarde om op aarde verder te kunnen leven.’ Act local, think global’, mag Van der Laan graag zeggen. De opschaling van de Haar- lemmermeer naar Nederland heeft hem vertrouwen gegeven in zijn idee. Hele- maal nu grote bedrijven rond zijn moes- tuin, zoals Nestlé, medewerkers beschik- baar stellen om te komen helpen. ‘Dit con- ceptis gemakkelijk uit te breiden naar Eu- ropa. En daarna de wereld.’ DUIZEND HECTARE bos wil Nederland aanplanten tot 2030. Het bosare- aal stijgt daarmee met 10 procent

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.