Nederlands Dagblad: Miljoen bomen voor niets


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
Q W E R T Y NIEUWS 15 woensdag 21 oktober 2020 NL Miljoen extra bomen, gratis en voor niets F Deze winter komen er in Nederland een miljoen bomen bij, voor noppes. Hoe dan? Milieugroepen en vrijwilligers gaan boompjes en struiken verplaatsen die staan te zieltogen in park of bos. Annemieke van Dongen Sittard n greppels. Op braakliggende bouwterreinen. Langs de heg van een onooglijk hondenuit- bedrijventerreinen, achtertuinen laatveldje. Franke van der Laan en bermen. Klimaatactiegroep ziet ze overal: toekomstige bo- Urgenda, Stichting Nationale men. ,,Je hoeft er alleen maar Boomfeestdag en kringloopboeren- een ecologische bril voor op te organisatie Caring Farmers hebben zetten. Iedereen kan dit leren.” zich achter het initiatief geschaard. Afgelopen weekend was de ini- Ook boswachters van Natuurmo- tiatiefnemer van Meer Bomen Nu numenten, Staatsbosbeheer en de op een verwaarloosd kloosterland- Provinciale Landschappen hebben goed in Sittard. ,,Ooit zijn daar een hun hulp aangeboden. paar tamme kastanjes en walnoten Bomen halen CO2 uit de lucht. geplant. Nu groeien er wel duizend Het planten van bomen helpt dus boompjes als kiemplanten. Daar bij het tegengaan van klimaatver- kunnen we er 950 van uitgraven en andering. Niet voor niets wil Euro- die stellen we beschikbaar aan commissaris Frans Timmermans in mensen die een voedselbos willen Europa drie miljard extra bomen aanleggen.” planten. „Met onze manier van Wat Van der Laan al vijftien jaar werken hoeft bomen planten hele- op kleine schaal doet, krijgt lande- maal niet duur te zijn”, zegt Han- lijk navolging. Vanaf half november neke van Ormondt van Urgenda. gaan vrijwilligers 1 miljoen bomen ,,Elke boom produceert jaarlijks verplanten vanuit stadsparken en tientallen tot duizenden zaailingen natuurgebieden naar boerenakkers, die nooit uitgroeien tot boom – ze voedselbossen in oprichting, overleven niet door te weinig licht meteen groot. Zo hebben zich 108 startende voedselbossen gemeld die samen 340.000 bomen en strui- ken willen planten. Boeren hebben 200.000 bomen besteld. In augus- tus stond de teller al op een miljoen bomen en zijn de bestellingen voorlopig stilgelegd. Genoeg bomen en struiken vin- den is het probleem niet, maar de juiste wel, zegt Van der Laan. ,,We hebben veel bomen gekregen waar iedereen van afwil, zoals esdoorns en berken. Mensen willen mei- doorns, walnoten en aalbessen. Ook voor de biodiversiteit willen we een mix leveren die zorgt voor voedsel voor insecten: vroeg en late bloeiers, snelle en langzame groei- ers en bessendragende soorten.” Twee grote boomkwekers die Ecoloog Franke van der Laan vanwege de coronacrisis met hun geeft bomen en struiken die voorraad bleven zitten, hebben in staan te verpieteren, een betere augustus 150.000 perenbomen ge- plek. FOTO’S PIM RAS doneerd. Een transportbedrijf stelde gratis vrachtwagens ter be- schikking om ze te verspreiden. of de bosmaaier gaat er overheen. Van der Laan: ,55 vrachtwagens Op een nieuwe plek geven we ze met elk 30 ton aan perenbomen, dat een tweede kans.” is toch geweldig?” In elke provincie komen twee of De ecoloog hoopt dat meer drie bomenhubs’ waar de oogst uit boomkwekers, boswachters en vrij- verschillende natuurgebieden bij willigers zich bij zijn initiatief aan- elkaar wordt gebracht. Vanuit die sluiten. ,,Heel veel mensen maken verzamelplaatsen delen vrijwilli- zich zorgen over het klimaatpro- gers bomen en struiken uit aan bij- bleem. Maar ze hebben het idee dat voorbeeld boeren die een heg wil- ze er niks aan kunnen doen, en ha- len aanplanten en gemeenten die ken af. Het oogsten en planten van hun bermen willen vergroenen. bomen die CO, uit de lucht trekken Bomen die overblijven worden aan is iets waar iedere burger, iedere het einde van het plantseizoen, in buurtvereniging en iedere scou- maart, weggegeven aan burgers die tingclub aan kan bijdragen. Ik denk tegels uit hun tuin willen vervan- dat iedereen het leuk vindt om bui- gen door groen. ten de handen uit de mouwen te De vraag naar de gratis bomen is steken en een boom te planten.” Goedkoop klusspullen ®. op de kop tikken?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.