NH 13-2-2019; Overwinterweekend Green Teens


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
MEERLOKAAL Overwinterweekend GreenTeens Ook niet-leden zijn welkom 13-2-19 a Sinds 1950 individueel- mensen me HOOFDDORP De overwintering in de boomhut name van producten uit eigen Green Teens gaat het weekend van De Heimanshof is inmid- tuinen en akkers en met ge- van 16 en 17 februari weer de dels een jaarlijkse traditie. Het bruikmaking van de eigen (piz- boomhut in van De Heimans- is leuk om te ervaren dat zelfs za)leemoven. hof voor hun jaarlijkse winter- in de winter het ook zonder “Wij willen iedereen – die lid overnachting. Naast dat de jon- cv helemaal niet koud hoeft te wil worden van de Green Teens ge Green Teens-leden er een zijn. De Boomhut is inmiddels of die de groep wil leren ken- nachtje blijven slapen, kunnen uitgebouwd tot een plek waar nen – uitnodigen om gezel- ook jongeren die (nog geen) lid 35 jongeren kunnen overnach- lig langs te komen zodat zijn een nachtje komen slapen ten. Dit jaar staat de overwin- we kennis met elkaar kun- of deelnemen aan het avond- tering in het weekend van 16 nen maken”, laten de huidi- programma. op 17 februari in het teken van ge GreenTeens-leden weten. het ontmoeten van andere jon- Het kennismaken gaat via Naast natuurinteresse en geren die uitgenodigd worden spelletjes en samen koken en maatschappelijke betrokken- om kennis te maken en mee te eten. heid is de Green Teens een doen. Dit kan zowel overdag De Boomhut is te vinden in groep van vijftien jongeren als overnachtend vanaf zater- De Heimanshof aan de Wieger die houden van gezellig en dag 17.00 uur. Naast het erva- Bruinlaan 1-7 in Hoofddorp. avontuurlijk bezig zijn. De ren hoe egels, eekhoorns en Informatie is op te vragen bij klimaat(spijbel) demonstratie andere dieren zich door de Marike Bos, marike@dehei- van vorige week was een extra winter slaan, wordt een groot manshof.nl / 06-46241074. activiteit in reactie op externe deel van het programma ge- www.deheimanshof.nl/jeugd / ontwikkelingen. De jaarlijkse vuld met koken en eten. Met greenteens Onze voork is een ideal groeien. AI het magaz uitgaande delen voo zullen tot Onze voc is ervarin voor zijn school ! het doe er binne komend ten van van on Onze perso show het or divers voor KORTNIEUWS HAARLEMMERMEER HAARLEMMERMEER – Het ren van de nieuwe Vomar aan horst-West en de haltes ‘Sa- korte nieuws. de Sloterweg openden 30 ja- turnusstraat’ en ‘Jupiter- nuari. Met ruim 1.500 vier- straat’ vervallen. Lijn 161 rijdt Aanplant bomen kante meter en het vernieuw- tussen Zwanenburg en Stati- BADHOEVEDORP – Waar de de assortiment is de tijdelijke on Hoofddorp. De laatste hal- A9 de Schipholweg bij Lijn- supermarkt klaar voor de ko- te voor het station is halte ‘Ka- den kruist, zijn jonge bomen mende jaren. Het is de bedoe- lorama’ op de Kruisweg. Dat aangeplant. Eerder werden al ling dat de Vomar later een is ook de eerste halte voor de bomen geplant richting het plek krijgt in het nieuwe cen- bus in de andere richting. knooppunt A9 / A4. De bo- trum van Badhoevedorp. men zijn onderdeel van de Deze situatie blijft zo tot de groencompensatie door Rijks. Bushaltes lijn 161 bouw- en sloopwerkzaamhe- waterstaat. Het groen datuor Onz (IVA min carr aan Ver bus

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.