Nieuwsblad Haarlemmermeer: “De waarde van Onze Leefomgeving wordt onderschat”. Deze keer over: Remi vd Laan


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
us End Page Down 31 OKTOBER 2012 NIEUWSBLAD HARLEMMERMEER – PAGINA 5 MEER LOKAAL Expositie rond fusie gemeenten MEERGROEN HAARLEMMERMEER . Bij het historisch informatie. punt Toen Haarlemmermeer’ in de Bibliotheek-Centrale is een kleine expositie ingericht rond de fusie van Haarlem- mermeer met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarn- woude. Regio – De Stichting MEERGroen werkt bijna dagelijks aan projecten in onze groene leef- omgeving. Oprichter Franke van der Laan en vrijwilligers bij MeerGroen doen vanaf deze plek regelmatig verslag van de werk- zaamheden van MEERGroen. Deze week: Remi van der Laan Er wordt een diapresenta- e vertoond afkomstig uit net gemeentearchief met bij- voorbeeld foto’s en prenten van Huize Swaenenburgh en de voormalige Suikerfabriek in Halfweg. Ook zijn er kaar- ten te zien van de Haarlem- mermeerpolder en omstreken uit 1867 en van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarn- woude uit 1957. Voor deze ex. positie is samengewerkt met de Stichting Historisch Half- weg. Zij hebben de in de vitri- nes tentoongestelde materia- len ter beschikking gesteld, Huize Swaenenburgh en de voormalige Suikerfabriek in Halfweg. Bijzonder item (Foto: aangeleverd) De oudste voorwerpen komen uit de Romeinse tijd. Het gaat navié. Nog een bijzonder item De expositie in de bibliotheek om bodemvondsten, scherven in deze expositie is een stuk Centrale is van maandag t/m en botten uit eigen streek. Ook rails uit de dijk van de Dubbe, vrijdag van 10,00 tot 20.00 is er een zogenoemde vissteen le buurt. Hier hebben De Snel- uur en zaterdag van 10.00 tot te zien die werd gebruikt om heid en De Arend (de re en 2e 17.00 en duurt tot het einde netwanden uit te zetten en de locomotief in Nederland) nog van dit jaar. netten te verzwaren. De granie overheen gereden op het tra- Meer informatie: www.debiblio- ten stenen komen uit Scandi. ject Amsterdam-Haarlem. theekhaarlemmer.nl Als zoon van Franke heb ik veel van zijn ideo- logie meegekregen. Toch heb ik een ander pad gekozen dan mijn vader, ik studeer na- melijk Computer Science aan de Technische Universiteit Delft. Daarnaast werk ik ook part- maaid en gehooid. Het nalopen van de met time bij het bedrijf De Energiebespaarders, tractoren gemaaide graslanden viel wat te. als software developer. Ons doel is om het verduurzamen van woningen voor iedereen Vrijwilliger bij MEERGroen Remi van der Laan. toegankelijk te maken. Wij zijn daarbij tus- (Foto: aangeleverd) senpartij tussen huiseigenaren en installa- teurs van energiebesparende producten zo- gen. Na room hadden we al 500 kg hooi ver- als zonnepanelen, isolatie, warmtepompen. zameld. Daar moet dus nóg een tractor langs. We werken er aan om het proces voor alle En verder is het constant lobbyen om bewo- partijen te ontzorgen door onnodige en ver- ners in de benen te krijgen om bij MEER- warrende stappen uit hun handen te nemen Groen als vrijwilliger aan de gang te gaan. . en advies en inzicht te geven. Zelf werk ik Dit doen wij door persberichten sturen, brie- daar onder andere aan tools om via foto’s, ven via de gemeente te sturen en zelf brie- satellietbeelden en puntenwolken automa- ven in de bus doen. Maar ook via een radio- tisch huizen te reconstrueren waarmee ra- avond OP Meerradio om aandacht te vragen men en andere oppervlaktes opgemeten kun- voor de volgende bewonersbijeenkomst van nen worden. Als vrijwilliger bij MEERGroen 7 november. En ook de natuurwerkdag op 3 onderhoud ik momenteel de website van de november komt er aan en waarvoor wij nog stichting en help ik geregeld mee bij allerlei vrijwilligers zoeken voor 4 projecten in Haar- technische klusjes. lemmermeer en 3 projecten in Heemstede. Men kan zich daarvoor bij mij aanmelden via onderstaand mailadres of telefonisch via: Franke van der Laan doet verslag: Ook deze periode waren we druk met het op 06-48226490. orde brengen van de 14 ha openbaar groen van de gemeente Haarlemmermeer. De ak. Bij MEERGroen komen we altijd handen kerkruiden velden staan er, ondanks het feit te kort. Wie geïnteresseerd is om als dat we pas laat konden zaaien, subliem bij vrijwilliger te komen meehelpen, kan dankzij het extreem warme weer in oktober. per mail contact met ons opnemen via: De bloemrijke graslanden zijn daarna ge. info@stichtingmeergroen.nl Meerdere auto’s in Hoofddorp uitgebrand HOOFDDORP – In de nacht van zaterdag op zondag zijn enkele auto’s aan de Savels- bos in Hoofddorp compleet uitgebrand. 5.000 Euro voor vrijwilligersproject REGIO – Gemeenten kunnen lokale organi- spreekt ze haar waardering uit voor de vrijwil.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.