Nieuwsblad Haarlemmermeer: “De waarde van Onze Leefomgeving wordt onderschat”. Deze keer over: Jean Crawshaw


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
Home Parge Up End 8 AUGUSTUS 2018 – NIEUWSBLAD HAARLEMMERMEER. PAGINA 7 Page Down MEER LOKAAL Informatiebijeenkomst nieuwe Sloterbrug BADHOEVEDORP – In res- taurant Syriana zal woensdag 19 september een informatie- bijeenkomst worden gehou- den over de nieuwe Sloterburg tussen Badhoevedorp en Am- sterdam-Sloten. Deze brug over de Ringvaart moeten worden vervangen vanwege de toegenomen verkeersdrukte. De huidige brug is een knelpunt gewor- den voor wegverkeer en ge- vaarlijk voor fietsers en voet- gangers. Sloterburg. (Foto: beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat) MEERGROEN ‘De waarde van onze groene leefomgeving wordt onderschat Regio – De Stichting MEER- milieu op een verantwoorde Groen werkt bijna dagelijks manier. Ook leer ik er zelf nog aan projecten in onze groe. altijd bij en beleef veel ple- ne leefomgeving. Oprichter zier en gezelligheid door sa- Franke van der Laan en vrij- men te werken met een groep willigers bij MeerGroen doen mensen die ook om milieu en vanaf deze plek regelmatig natuur geven en ondertussen verslag van de werkzaamhe- mooi werk verrichten. den van MEERGroen. Deze week: Jean Crawshaw. Franke van der Laan doet verslag Mijn naam is Jean Craws- De afgelopen 14 dagen was Jean Crawshaw haw en kom oorspronkelijk de eerste hittegolf van dit (Foto: aangeleverd) uit Yorkshire in Engeland. Ik jaar. Bij MEERGroen laten ben gepensioneerd en sinds de meeste vrijwilligers zich van de Groenendaalboswach- half juli van dit jaar ben ik niet door hoge temperaturen ters. Van hen kregen wij 30 vrijwilliger bij MEERGroen. van de wijs brengen en gaan ton beukenstammen, waar- Daarbij help ik bij veel ver- ze gewoon door. Die warm- van we de komende maanden schillende bezigheden zoals te geeft namelijk ook kan- een onverwoestbare speelhut verspenen, planten, wieden sen. Want als er voldoende gaan maken. De stammenzijn en oogsten van groenten in water is, groeien de meeste zo zwaar dat ze door kinderen Park 2020 in Hoofddorp. In planten bij hoge temperatu- niet te tillen zijn, zodat ze ho- onze tuinen wordt alleen op ren als kool. Dat werkt voor- pelijk niet, zoals het andere een natuurlijke manier om- al goed in onze projecten op speelhout dat daar klaarligt, in gegaan met planten. de Geniedijk, Park 2020 en het water gegooid zal worden. Restaurant Den Burgh waar Ik zet ondertussen vraagte- Zo gebruiken we bijvoorbeeld we van het eerder opgevan- kens bij wat kinderen bezield geen chemische bestrijdings- gen oppervlakte- of regenwa- om op deze manier te spelen’ middelen. Daarbij kweken ter kunnen tappen. Verder is en welke opvoeding zij heb- wij veel verschillende soor- in Meermond in Heemstede ben gekregen om zo respect- ten groenten en fruit zowel het maaien en hooien van bra- loos met alles om te gaan. buiten in de tuin als in de kas. men en riet nog steeds het Toen ik over MEERGroen in hoofdbestanddeel van ons Bij MEER Groen komen we de lokale krant las, dacht ik werk. Dat hielden we ook bij altijd handen te kort. Wie dat dit echt iets voor mij zou hoge temperaturen van 35 gra- geinteresseerd is om als zijn. Ik vind dat de Stichting den vol door regelmatig in het vrijwilliger te komen meehel- MEERGroen veel doet om be- Spaarne te gaan zwemmen. pen, kan contact met ons op- wustzijn te creëren over hoe je Ook werden we in Groenen- nemen via: info@stichting. moet omgaan met natuur en daal verrast met een cadeau meergroen.nl De nieuwe Sloterbrug wordt een financiële bijdrage gere- komst wordt meegenomen breder en hoger om de ver- serveerd. De beide gemeentes in een nota van uitgangspun- keersveiligheid en de door- hebben nu ook de samenwer- ten, waarin de vervanging van stroming te verbeteren. Daar- king vastgelegd en afspraken de brug preciezer wordt be- bij is ook aandacht voor het gemaakt over onder meer de schreven tegengaan van sluipverkeer. bouw, verdeling van de kos- De verwachting is dat de werk- Om het verkeer zo weinig mo- ten en het beheer van de nieu- zaamheden voor de vervan- gelijk hinder te laten onder- we brug. ging van de oude brug in 2022 vinden tijdens de werkzaam- beginnen. Eind 2022 kan de heden blijft de oude brug zo Informatiebijeenkomst nieuwe Sloterbrug in gebruik lang mogelijk in gebruik. Nu de afspraken over de sa- genomen worden. De infor- menwerking zijn gemaakt, matiebijeenkomst zal woens- De gemeente Amsterdam is het tijd om middels de in- dag 19 september worden ge- en gemeente Haarlemmer formatiebijeenkomst van 19 houden in restaurant Syriana, meer werken samen bij de september in gesprek te gaan Akersluis 8 in Amsterdam (bij vervanging van de Sloter- met bewoners, ondernemers de Sloterbrug). brug. In 2017 reserveerden en andere belanghebbenden eide gemeenten al geld voor over de plek van de nieuwe Voor meer informatie en aan- e bouw van de nieuwe Slo Sloterbrug, de op- en afritten melding voor de informatie- erbrug. Daarbovenop heeft en het ontwerp. De opbrengst bijeenkomst: Vervoerregio Amsterdam van deze informatiebijeen- www.sloterbrug.nl ADVERTORIAL ezondheid •1_1 karo darm symptomen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.