HC 21-2-2018 GreenTeens de boom in voor MAMAS kinderfonds


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
# P 6 5 € 3 2 P I Y U W E R. Ri Q Tab ) K. G F H U Caps Lock 21 FEBRUARI 201 21~2-18 Green Teens de boom in voor MAMAS kinderfonds DE BOOMHUT Politiek Podium Duurzame en bruise REGIO – De behoefte aan eigentijd- se plekken voor ontmoeting en acti- HOOFDDORP – De Green Teens viteiten is groot in de dorpen en wij- gaan tussen vrijdagavond 23 febru- ken in Haarlemmermeer. Daarom ari en zondagmiddag 25 februari bij heeft het college zich in deze raad- De Heimanshof de boom(hut) in om speriode ten doel gesteld dat er in met deze actie het kinderfonds ‘MA- elk dorp en elke wijk een bruisend MAS’te ondersteunen. De jeugdaf- hart komt in de vorm van een duur- deling van De Heimanshof in Hoofd- zaam dorpshuis of wijkcentrum. dorp wil met deze actie geld ophalen voor het kinderfonds dat de opvang Samen met dorpsraden, dorpshuis- van arme kinderen in Zuid-Afrika besturen en andere betrokken par- mogelijk maakt. tijen, zoals voetbalclub, school en kerk, zijn de locaties in een aantal Kinderfonds MAMAS’ ondersteund dorpen en wijken onder de loep ge zo’n 1.400 lokale vrouwen die in Zuid-Afrika in actie zijn gekomen nomen. De conclusie is glashelder plekken voor ontmoeting en activi en daarbij zorgen voor opvang, scho- ling, medicatie en liefde voor deze teiten zijn onmisbaar! kinderen. Uiteraard hebben ze daar Daarom is een duurzame inrich geld voor nodig. Met een donatie van 5 euro kunnen ze daar een kind een ting van bestaande en toekoms maand lang verzorgen. ‘MAMAS’ is ge locaties een echte prioriteit, wa een kleine organisatie uit Nederland we vanaf begin 2017 concreet inv met minimale onkosten. Om de or- ling aan geven. Want door energ ganisatie te ondersteunen willen de besparende maatregelen word Green Teens nu geld bijeenbrengen kosten verminderd. Dat geeft voor dit goede doel. Daarom laten tra ruimte voor activiteiten voo zij zich het komende weekend vrij- woners. Maar ook een geluid willig 24 tot 48 uur in een boomhut stallatie of een keuken bieden vol stro opsluiten bij heemtuin De locatie meer mogelijkheden Heimanshof. Het wordt een echte versterkt de functie van cer ‘overlevingstocht’ want deze jongeren ontmoetingsplek. Duurzame verblijven daar 1 tot 2 dagen zonder moetingsplekken dus. Met d’ verwarming, televisie, mobiele tele- Waterwolf in Vijfhuizen en’t foon of andere luxe. Door deze spon- ten voor doelen die zij zelf belangrijk en een deel bestemd is voor het ei- gat in Hoofddorp is in 2017 sering hopen zij veel geld bij elkaar en/of duurzaam vinden. Zij finan- gen activiteitenprogramma van de te krijgen voor het goede doel. De start gemaakt. In ’t Kattega cieren hun activiteiten grotendeels Green Teens. Mensen die geen tijd Green Teens bestaat uit een groep jon- verlichting aangebracht. Oo zelf door bijvoorbeeld te collecteren hebben om langs te komen, maar er een Slimme Meter gepla geren tussen de 15 en 20 jaar die van voor goede doelen zoals het Oranje deze actie wel willen ondersteunen dat het energieverbruik r de natuur houden en vanaf De Hei- fonds en de “MAMAS’. Van vrijdag- kunnen hun donatie overmaken naar: manshof samen optrekken. Zij ma- in de gaten kan worden g avond tot zondagmiddag is iedereen IBAN Vriendenkring De Heimans- Er wordt gezorgd voor e ken daarbij hun eigen jaarprogram- welkom om bij de Green Teens geld hof: NLOOINGB0005729896 o.v.v. inregeling van de installat ma en gaan één keer per maand met te komen doneren of koffie en thee Greenteens MAMAS-actie 2018. De keken naar de mogelijki elkaar op excursie in de vrije natuur. te kopen waarvan een deel van de Heimanshof, Wieger Bruinlaan 1 in Verder realiseren zij leuke projec- opbrengst naar het goede doel gaat Hoofddorp. het plaatsen van zonne RUSTHUIS ROESTFrank Smit Politiek Podium Haar WWW. FRANKARTOONS.NL voor de lokale Haarlem ODOH. WAT EEN EEEENIUG BEN J EEN WAT DENK vallen tekstueel in VOGELTOE MANNETJE OF EEN VROUWTJE van de redactie van di JE ZELF? het recht voor om in en/of te redigerer 3 of bestrijden van en het becon De inhoud mag niet! alleen geplaats Hasi . Frank Smitv6 HEB JE EEN TIP OF WI 2218

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.