HD 20-1-2018 Moederesdoorn met wortel en tak grond uit


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
WO 5. examen voor de Pabo. the Sherifa Zaiyat heeft Holland heeft in totaal 5 miljoen eu- le doorzetterprijs van ro subsidie verdeeld voor de restau- nwerk Nederland ge- ratie van 53 rijksmonumenten. Het moeder van twee jonge gaat onder om kerken, molens en in- vier jaar hier, spreekt dustrieel erfgoed. lands en is bezig met In Haarlem is aan twee projecten geld toegekend. De recente restau- ks alle tegenslagen en ratie van het Proveniershof kreeg en doorgaat, inspi- een bijdrage van 33-586 euro van de is de jury. provincie. Voor de opknapbeurt van het Willibrordusorgel van kau van vrijdag staat dat de auteur Gy- drale Basiliek St. Bavo aan de Leidse- tha Heins bedrijfseconoom is. Dat is vaart had de provincie 33.887 over. onjuist: zij is bedrijfskundige. Ook De restauratie van het orgel van de wordt in het artikel gemeld dat au- Dorpskerk in Bloemendaal wordt teur Heins een collega heeft aange- ondersteund met een bedrag van sproken ten overstaan van een hele 34.431 euro. De Hervormde Kerk in groep. Dat is niet gebeurd, dat deed Bennebroek kreeg 7.353 euro. Gede- zij enkele dagen later telefonisch. In puteerde Jack van der Hock over- haar boek gaat Heins in op het aan- handigde de 53 subsidiebeschikkin- spreken van mensen op de werk- gen persoonlijk aan de eigenaren. vloer op hun gedrag of prestaties. 1 2 End 1 O Ins voor de endaal stelt euro ter king exploitatie van zo’n er jaar. De helft krijgen eente, de rest scharre- elkaar met behulp van oor evenementen te f verhuur. Daar hou- aan over. Alles gaat redden het dus net, in de problemen als uitgaven staan zoals een nieuwe boot.” bert Roest, die over de gaat, was er he- de grote uitgaven De dertig meter hoge esdoorn is om en wordt in stukken gezaagd. in de reddingsbri- n de begroting op e hij donderdag. en zo een lijst ge- pullen en de ver- Dan weet ieder- komen.” FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS 20-1-18 ‘Moederesdoorn’ met wortel en tak grond uit Sjaak Smakman de esdoorns in bedwang te houden. oude Sorghbosch langs de Heren- Mede daarom komt sinds een paar weg in oude glorie herstellen. Ook Heemstede * Omzagen kan ook, jaar een schaapskudde in Groenen- hier verdringen de esdoorns monu- maar met zijn vrijwilligers koos daal grazen, mentale eiken, beuken en lindes en Franke van der Laan van Meergroen De esdoorn die gisteren werd ge- op verzoek van de gemeente gaat gisteren voor een andere methode: rooid is een van de twintig ‘moede- Van der Laan ook hier proberen een een dertig meter hoge esdoorn in resdoorns’ in Groenendaal. Dat groep vrijwilligers bij elkaar te krij- Groenendaal werd met een handlier werd gekozen voor omver trekken gen die hier aan de slag wil. Ook de omver getrokken. ,,Ecologisch in in plaats van omzagen heeft volgens twee dichtgeslibde vijvers wil van plaats van economisch beheer”, al- Van der Laan als voordeel dat de der Laar weer open maken en daar dus Van der Laan. boom dan ook echt helemaal wordt ruimte scheppen voor ijsvogels. Ko- Na park Meermond neemt Van der gerooid. Laat je de stronk zitten, dan mende donderdag 25 januari is er Laan met 25 vrijwilligers inmiddels gaat de boom gewoon weer opnieuw een informatiemiddag voor bewo- ook Groenendaal onderhanden. Een groeien ,,en kun je na vijf jaar weer ners en belangstellenden in de cen- belangrijk onderdeel is het rooien gaan zagen. Daarom wordt ook vaak trale hal van Nieuw Overbos. Koffie van esdoorns, een snelgroeier die voor omzagen gekozen. Maar wij vanaf 15.00 uur, de informatie be- andere soorten weg drukt. „Ze kiezen voor ecologisch in plaats van gint een uur later. groeien dwars door de kronen van economisch beheer’.” Voor meer informatie: eiken en beuken heen”, weet Van der Het met menskracht omver trekken www.stichtingmeergroen.nl of telefo- Laan. Bovendien zaaien ze snel uit, is ook een test voor het nieuwe pro- nisch 06-48226490. Opgeven kan bij waardoor het een enorme klus is om ject in Heemstede: het drie eeuwen Ina Jongepier: 023-5292559 CULIERE FOTO os subiet aanpakken

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.