HC 8-5-2017 Koolmezenhebben de overhand


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
HC nieuws.nl is een uitgave van BDUmedia gemeente Frits Verhagen vaarlijke situatie op de dijk. “Wij dat in die jaren de dijk gaat ophogen parkeerapp op zijn mobiel. zijn het meer dan zat.” De dijkbewo- Reneman zegde de raad toe dat hij Hij kreeg de melding dat er bij de HOOFDDORP De gemeenteraad vindt ner vond dat de fase van praten in- bij Rijnland gaat bepleiten om die parkeerautomaat meer informatie dat er op korte termijn maatregelen middels achter ons ligt. Er moet iets werkzaamheden wat naar voren te was, maar dat bleek niet het geval. moeten worden genomen om de gebeuren. halen. Lukt dat niet, dan blijft de Meegdes wilde van verkeerswet- Ringdijk verkeersveiliger te maken. De noodkreet van Erik Hoogen- oorspronkelijke planning wat de houder Derk Reneman weten hoe Dat bleek vorige week tijdens een boom en andere dijkbewoners was wethouder betreft staan. Reneman een en ander in elkaar steekt. debat in de raad over de visie op de niet aan dovemansoren gericht. raadde de raad aan de aanpak dan Reneman stelde zich primair op Ringdijk en de Ringvaart. Raadslid Anneke van der Veer en niet naar voren te halen, want an- het standpunt dat de gemeente niet Een hele rij dijkbewoners drong de fractie van Een Haarlemmer- ders is er geen geld meer voor par- verantwoordelijk is voor allerlei er bij de raad op aan om in actie te meer willen een motie indienen om ticipatie. parkeerapps, omdat die door parti- komen. Erik Hoogenboom van de op korte termijn te beginnen met de Volgens de wethouder is bij de uit- culiere aanbieders worden geleverd. buurtvereniging Nieuwemeer ging aanpak van de Nieuwemeerdijk en voering van de plannen participatie Niettemin zegde hij toe het uit te la- daarin het verst. Volgens hem klopt de Akerdijk. hard nodig ten zoeken. De wethouder gaf het de inrichting van de Nieuwemeer- Wethouder Derk Reneman van Ver- De gemeenteraad stemt vanavond raadslid ook nog als suggestie mee dijk en de Akerdijk simpelweg niet keer zei ook veel belang te hechten over de visie op de Ringdijk en de dat hij misschien eens een andere maar weigert de gemeente er iets aan een veilige Ringdijk. Volgens moties die worden ingediend. app zou moeten installeren. ADRES Robijnlaan 2A, Hoofddorp POSTADRES Postbus 7, 2130 AA Hoofddorp TELEFOON 023 561 73 61 UITGEVER Wiljo Klein Wolterink LOCATIEMANAGER Marco Griekspoor ADVISEUR Henk Koning CONTENT-REGISSEUR Ton Dijkstra AANLEVERING NIEUWS Ga naar Deel je nieuws op de website voor aanlevering en publicatie van nieuwsberichten. Telefoon: 023 555 59 33 Mail tips en vragen naar: hcredactie@bdu.nl Koolmezen hebben de overhand 1-5-17 HCnieuws.nl E@HoofddorpseCmt Ruim 100 nestkasten gecontroleerd f facebook.com/HCnieuws.nl/ resultaten op. Zo waren er dit jaar van de ruim 100 nestkasten (meet- VERKOOP Marco Griekspoor, Marjo moment was vorige week) 67 bezet, Meirmans, Maartje de Mooij-Heemske met daarin 212 koolmeesjes, 188 en Marlon Horeman. pimpelmezen maar ook 11 kauwtjes Sluitingstijden: Dinsdag 12.00 uur E-mail: hcverkoop@bdu.nl HOOFDDORP Hoofddorp en omge- (de kauwtjes zaten in 4 bosuilen- en BEZORGING De krant niet ontvanger ving is vooral een gebied voor kool- torenvalkenkasten). Dat is ongeveer Geef een klacht door op telefoonnum mezen. Dat blijkt uit de jaarlijkse 8 vogels gemiddeld per bezette kast. mer: 088-0109801 of ga naar de web- controle van nestkasten in het wan- Ander opvallend feit was de ‘op- en klik op Bezorging. delbos, De Heimanshof, Haarlem- groeifase’ waarin sommige nestkas- mermeerse bos, Beetslaanpark, Ro- ten verkeerden. © Alle auteursrechten en databank bin Hood Bos, Houtwijkerveld en In enkele kasten waren de vogels ten van de inhoud van deze uitgave speelbos Meermond. allemaal uitgevlogen, in enkele kas- worden uitdrukkelijk voorbehouder Deze rechten berusten bij BDUmed ten ging het nog om eitjes en in een c.q. de betreffende auteur. In deze gebieden hangen nog ruim aantal kasten zaten nog kale jongen. 100 van de ongeveer 200 kasten die Helaas was er ook één nestkast bij daar de afgelopen 10 jaar zijn op- (wandelbos Hoofddorp) met zes jon- BDUmedia streeft naar gehangen, voornamelijk door jon- In een enkele nestkast werden de jongen beschermd door een volwassen vogel. gen die allemaal waren overleden. verantwoord gebruik van ge leden van De Heimanshof. Die Ander opvallend feit: in sommige grondstoffen, en drukt deze krant op hebben de kasten zelf in elkaar kwam vervolgens hun naam bij en Net als voorgaande jaren (toen werd gebieden zaten vooral koolmezen FSC®-gecertificeerd E gezet, voorzien van een kleurtje en een nummer waarna ze werden op- een nest boomkruipers gevonden in zoals in het Haarlemmermeerse papier. Licentienummer de kenmerken P, K of R van pimpel- gehangen om zo jaarlijks een score een koolmezenkast) leverde de con- Bos en in andere gebieden zoals de FSC-C015620 mees, koolmees of ringmus. Daarbij te kunnen houden. trole ook dit jaar enkele verrassende Beetslaan vooral pimpelmezen. Jos VAN ROOIJEN

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.