Heemsteder: 14-9-2016: Inzet vrijwilligers Meergroen geformaliseerd


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
Inzet vrijwilligers Meergroen geformaliseerd Heemstede Op woens- werkt de stichting met 150 vrijwilligers. Op ecologische dag 7 september onderte- vrijwilligers bij toerbeurt da- basis met vooral oog voor kenden de gemeente Heem- gelijks in Park Meermond en het hergebruik van alles wat stede (wethouder Hooij) en in Groenendaal. Tijdens een wordtgesnoeid, gemaaid, de stichting Meergroen een presentatie legt Franke van gezaagd of gehakt bereikt overeenkomst. Met deze der Laan (directeur MEER- men verrassende resultaten. overeenkomst wordt de inzet groen) uit wat zijn stichting In Park Meermond zijn de van vrijwilligers bij het onder- doet. Het begon in Hoofd- vrijwilligers al een paar jaar houd van het groen geregeld. dorp met onderhoud aan aan de slag. Bramenbossen De gemeente betaalt voor het groen. Intussen zijn er 35 werden teruggesnoeid, wil- deze diensten €5.000 per jaar groengebieden waar wordt gen geknot. Er is meer licht aan de stichting. Momenteel gewerkt door meer dan 1000 en er zijn doorkijkjes ge- maakt richting het Spaarne. Het vrijkomende materiaal wordt gebruikt voor een wil- genlabyrint voor kinderen. Waar jonge bomen de groei van ouder exemplaren be- ken er zo’n 10 vrijwilligers in werk in overleg met de afde- lemmeren worden deze uit- Meermond en/of Groenen- ling groen van de gemeente gespit en op een andere plek daal. De gemeente geeft ge- wordt uitgevoerd. De loop weer teruggeplaatst. Met en- reedschap in bruikleen aan tijd van de overeenkomst is thousiasme vertellen Fran- de stichting. Voor grote klus- vijf jaar. Met deze overeen- ke en Eric Jagtman (coördi- sen waarbij zwaar materi- komst is weer een stap gezet nator vrijwilligers) tijdens een aal nodig is komt of de ge- in het participatietraject van rondleiding over Park Meer- meentelijke groenmedewer- burgers bij overheidstaken. mond wat er al is bereikt. Zo kers zelf in beeld of een ex- Vrijwilligers die een of meer- zijn er fruitbomen aange- terne commerciële partij. dere dagdelen zich willen in- plant, is er een heksenpad Binnenkort hoopt MEER- zetten voor het groenbehoud aangelegd door een moeras groen in overleg met de ge- in Heemstede zijn van harte en zijn de met bramenbos- meente Haarlem om ook welkom zich bij MEERgroen sen overwoekerde stukken daar aan de slag te gaan. In aan te sluiten. land geschoond. Voor de ge- de overeenkomst staat dui- Contact kan via: meente is de inzet van deze delijk aangegeven, dat de info@stichtingmeergroen.nl vrijwilligers belangrijk. Niet gemeente bij alle projec- of 06-48226490. alleen vanuit de betrokken- ten het toezicht houdt en het Eric van Westerloo heid van de burgers met de natuur, maar vooral uit kos- tenoverwegingen. Al dit werk in eigen beheer doen is on- betaalbaar. Dagelijkse wer-

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.