Magazine 023-anders interview met Franke


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
14 ***** RANDERS Natuur techniek, dus ik kan lekker onge straft nog 10 keer naar Miami En op die manier consumeren we het voordeel van die techniek zo weer weg.” Stichting MEERgroen biedt nieuwe kansen Van der Laan kraakt die techniek niet af; die is immers hard nodig voor de situatie waarin we zitten. Complementair aan technische duurzaamheid hebben we sociale duurzaamheid nodig. Dat bete- kent: zelf verantwoordelijkheid nemen voor wat we doen en samen de handen uit de mouwen steken om er iets moois van te maken. “Ik ben bezig om maatschappelijk en politiek draagvlak te verzamelen, teneinde wetten te kunnen veranderen. Alleen voor de troepen uit lopen werkt niet, dat moeten we samen doen om onze samenle- ving evenwichtig in te richten met Hoofddorp – De Heimanshof in Hoofddorp is inmiddels wel een begrip. Deze heemtuin bestaat dit jaar 40 jaar en dat wordt de draagkracht van het ecosys- gevierd. Beheerder Franke van der Laan gebruikt De Heimanshof als uitvalsbasis voor meer activiteiten, zoals voor zijn Stichting teem.” Daarvoor, meent Van der Laan, moet men dan dus geen MEERgroen (Haarlemmer) MEERgroen is een acroniem voor de Maatschappelijke, Ecologische, Educatieve, Economische en economen en juristen raadplagen, maar ecologen. Hij vervolg Revivateve meerwaarden die met actieve burgerparticipatie bereikt kan worden, geef een voorbeeld. Iedereen weet dat we, op wereldschaal, vier keer an der Laan Het gaat mij om fascinerende natuur geleden konden we volstaan met een toekomst van 100.000 jaar teveel CO2 uitstoten om de de toekomst van onze wereld De urgentie van wat er op hem de 10 wetten van Mozes, nu zijn er voor onze kinderen in plaats van klimaatverandering terug te die wil als het se doorgaat. af komt, is zijn ene drijfveer, de honderdduizenden juristen die elke 30 jaar. Dat is zijn enige doel. Of draaien, ondanks alle afspraken en over meg dertig jaar lees gevreten fascinerende natuur een tweede. dag ontelbare nieuwe regels uit- het hem lukt of niet interesseert rapporten die er zijn geproduceerd. hebben. Alle met bewustwording Die drijfveren geven hem en zijn dragen. Wordt het leven daar beter hem eigenlijk niet, hij vindt dat hij Hoe dichter men in het echte leven w we mu dan het doen zijn beweging vleugels. Wat op heel van? We raken steeds meer ver dat moet doen en doet dat dus ook bij de regelgeving komt, hoe vager kortsichtige juridische regelties Kleine schaal begon, groeit lang strikt in tegenstrijdige bureaucra- “Ik denk ook dat ik gelijk heb en de regels worden. Het zal iedereen bedenken en onze bronnen volledig saam maar zeker naar steeds meer tie en mensen geven het op. Veel dat de rest er pas achter komt als worst zijn. Ook Obama, Barosso en uitputten kunnen we het tij mo projecten en vrijwilligers, Van der directeuren en politici reduceren het te laat is. Maar ik probeer het Rutte weten het allemaal niet. Die gelijk nog op tijd keren. Ik probeer Laan vervolgt: “Om me heen zie ik om die reden de wereld tot debet/ toch. Ik ga die uitdaging aan. We laten zich alleen maar adviseren een beweging op gang te brengen dat we nergens een rem op zetten, credit. Zij gaan af op adviseurs die hebben als MEERGroen, opgericht door economen. Overigens geldt in onze verstedelijkte samenleving, niet op economische groei, niet op binnen dezelfde kaders denken 2 februari 2012, inmiddels 1500 dat niet alleen voor CO2 uitstoot, die niets van ecologie begrijpt, om bevolkingsgroei, niet op hebzucht. en het grote (ecologische) beeld vrijwilligers in 40 projecten en maar ook voor watergebruik en de waarde van samen de handen Ik sie in de kredietcrisis dat we de missen. Het voornaamste dat zij hebben 140 hectare in beheer. Dat uitputting van andere grondstof uit de mouwen steken te gaan zien bodem letterlijk hebben bereikt, willen is hun ego overeind houden, stuur ik natuurlijk op een slimme fen. Als we op wereldschaal 8096 met als doel te zorgen voor een alle grondstoffen zo’n beetje heb Daardoor krijg je een vervreemding manier en vooral niet allemaal zelf terug moeten in CO2-uitstoot, dan toekomst voor onze kinderen en ben verpatst en verspild. We den waardoor we elkaar allemaal be aan, maar het zijn wel de resul- moet iedereen op deze planeet met een aanpak waarbij we plesier deren met z’n allen als lemmingen concurreren en uitbuiten. Die kant taten tot nu toe. Dat lukt omdat daaraan meewerken. Ik wil krijgen in het aangaan van die op de afgrond af. We realiseren ons wil ik dus niet op en ik heb geen ik mensen om mij heen verzamel bereiken dat we regelgeving uitdaging niet dat de olie niet meer van 100 boodschap aan wat de anderen die intrinsiek zijn gemotiveerd. krijgen die ons een CO2-quorum Van der Laan is een bevlogen mens, meter diep maar van 8 kilometer doen. Ik wil alleen maar verant- Deze mensen produceren meer dan oplegt. Als niet alleen een ander die constructief werkt aan het diep komt, dat het water zo goed woording aan mezelf afleggen. een gemiddelde betaalde kracht. maar ook jijzelf nog maar 20% vergroten van het groene bewust als op raakt, dat CO2 wordt overge Onze projecten op het gebied van CO2 mag produceren ten opzichte un van de mens in sijn omgeving. produceerd en dat we dat niet meer Ik denk dat we heel simpel en heel natuurbeheer, natuurinrichting en van nu, dan voel jij jouw verant- Niet aflatend werkt hij aan een kwijt kunnen goedkoop iets moois van de wereld stadslandbouw brengen de eco- woordelijkheid wel. Hoe je dat steeds groter groeiende groep Wat ik wil, is de mens te helpen kunnen maken. Dan hebben we logische waarden weer een beetje doet? Je stookt je huis minder, je vrijwilligers in groene projecten. cherontdekkep ivaar de werkelijke heel veel plezier in het leven en terug in de samenleving’, aldus doet die dikke auto weg, je gaat Het gaat mij om de toekomst waarde van het leven ligt, namelijk krijgen we de meest krankzinnige Van der Laan. niet naar Miami, het maakt mi van onze wereldsamenleving, die op de stoep. Niet in Miami, niet in dingen voor elkaar. Het kost niets niet uit. Kun je je daar niet aan we binnen twintig er dertig jaar Sao Paulo, gewoon op de stoep. Als en het levert maatschappelijk, Bij nieuwe maatschappelijk pro- houden, dan moet er een ontsnap- volledig hebben uitgeput. Ik ga soort hebben we er 10 miljoen jaar ecologisch, educatief, economisch blemen ontkent men die ecologi- pingsclausule komen voor aanleg af op mijn morele en ecologische overgedaan om te komen waar we en recreatief enorm veel op. Daar sche waarden aanvankelijk, maakt van bossen in de derde wereld, kompas en nie dat we elkaar naar nu zijn. Tot voor kort leefden we in wil ik heen. Samenwerken, niet ze vervolgens belachelijk, promoot maar dat quotum moet staan. Wij de verdommenis consumeren en redelijk kleine en overzichtelijke concurreren maar vanuit partner daarna allerlei schijnoplossin- zijn nu eenmaal heel slim in deze concurreren. Ik voorzie dat er voor stamgroepen. We werkten om te schap. Er is zoveel nuttig werk wat gen en pas als die niet blijken te wereld om onze verantwoordelijk mijn sterfdatum miljarden mensen leven en om voor onszellen andere moet gebeuren, ander werk dan het werken, gaat men pas aan de echte heid te ontlopen. Dat komt voor creperen door overstromingen of mensen in onze directe omgeving meelopen met de uitzichtloze eco- oplossingen denken. “Ik denk dat een deel omdat we de wereld te Ebola achtige uitbraken en anders te zorgen. Ons lichaam en onze nomische en juridische tredmolen. we qua klimaat en kredietcrisis complex maken. Je moet de zaken wel door honger, kredietcrisis of geest zijn heel lang met elkaar in nu in de tijd van de schijnoplos- dus eenvoudig maken. Zo simpelis andere rampspoed. Mijn ultieme harmonie geweest. Nu hebben we Draagvlak singen zitten. De techniek van het, zo simpel moeten we het ook uitdaging is het oplossen van de een megalomane wereldsamen Van der Laan wil mensen en orga windmolens en zonnepanelen maken. Maar daar heb je dus wel krediet en de klimaaterisis. Klinkt leving die niemand meer kan nisaties verzamelen die deze visie moet ons nu gaan redden. Terwijl maatschappelijk draagvlak voor misschien over the top’, maar dat ovendien. Politici en directeuren delen, om politiek en maatschap- aan bevolkingsgroei en economi- nodig. En het inzicht dat we beter is min doel. En ik trek me boe dan mogen dat natuurlijk nooit toe- pelijk draagvlak te verzamelen sche groei geen enkele beperking vrijwillig een zachte landing ook niets aan van wat anderen geven. Daarom is onze wereld nu voor een alternatief samenlevings wordt gesteld. De burger denkt van kunnen regelen, dan het ons te volgestopt met regeltjes: 6.000 jaar model waarbij we gericht zijn op ‘ah, de wereld wordt gered door de laten overkomen.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.