Bosbode (Wijkblad Overbos): 17-3-2014: het werk is weer gedaan!


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
Bosbode 17-3-14 Het Werk is weer gedaan! In 2007 zijn er door De Hei- manshof samenwerking met de wijkraad met een wijkbudget van de gemeente de klaprozen velden aangelegd die rond Ravensbos en langs de IJtocht liggen. In 2008 zijn daar nog de velden in Flori- ande aan toegevoegd en zijn de moerasoevers onder hoogspan- ningslijn lans de IJtocht aan toegevoegd en in 2012 een insec- tenhotel. Colofon Wijkkrant De Bosbode verschijnt vijf maal per jaar. Geen krant ontvangen? Bel 023 561 59 51 of e-mail naar: HZweegman1956 @kpnmail.nl Het doel van de klaprozenvelden was den met zaadpluis produceren dat met de om voor zowel mensen als natuur een wind overal heen waait en bijvoorbeeld aantrekkelijke plek te creëren: een lust in tuinen opkomt. In 2010 hebben we voor het oog, waar ook van geplukt kan de eerste distelronde gedaan en trokken worden en waar honderden bijen, zweef- er toen 30 m3 uit. Elk jaar krijgen we vliegen, libellen, sprinkhanen , vlinders het probleem beter onder controle: in en andere soorten voedsel en schuilplaat- 2011. 25 m3, in 2012: 22m3, in 2013: 18 sen vinden. m3 en dit jaar hadden we voor het eerst Ook de moerasoevers staan elk jaar vol maar 3 m3. Wel is het zo dat we al die met geel bloeiende ratelaars en duizen- jaren dit werk uitvoeren met mensen van den rietorchissen en moeraswespenor- elders. Het blijkt heel lastig om mensen chissen. uit Overbos en Floriande die wel genieten Als die stukjes natuur blijven niet zo mooi van de bloemen te interesseren om zelf de uit zich zelf. Als we niets zouden doen handen uit de mouwen te steken. zouden ze in twee en drie jaar tijd verwor- Zeker nu het distelprobleem vrijwel den tot een ruig grasveld. Om deze ter- onder controle is zou het mooi zijn, als we reinen mooi te houden, moet er elk jaar volgend jaar juni een wijkfeestje met bv in augustus pas gemaaid worden zodat een borrel koppelen aan het opknappen het zaad rijp kan worden. Dat hooi moet van deze zone. En wellicht doen er dan afgevoerd worden om de grond niet al zoveel mensen mee dat we ook het riet in te voedselrijk te laten worden en daarna de moerasstroken bij de orchideeën aan moet in september de grond losgefreest kunnen pakken. Het is echt een leuke worden. De klaprozen, korenbloemen, ervaring om tot aan je middel in deze bolderiken, kamille, spiegelklokjes, gele bloemenzeeën te werken en te zien en ganzenbloemen en andere soorten zijn te ervaren wat voor moois er in de wijk namelijk pionier soorten die alleen groeit. Wie doet er volgend jaar mee? kiemen (in september en oktober) in kale Aanmelden via de wijk raad of via info@ grond. stichtingmeergroen.nl: MEERgroen is De En af en toe moet er opnieuw bij ge- stichting die de 90 ha natuurprojecten zaaid worden. Dat is tot nu toe een keer van De Heimanshof buiten de heemtuin gebeurd in 2012. heeft overgenomen. Voor meer informa- Wat er ook nodig is in juni, is dat de tie bel Franke van der Laan: beheerder ongewenste planten er handmatig uitge- Heimanshof en directeur van MEER- haald worden. Daarbij gaat het vooral om Groen:06-48226490. Ook voor andere zuring- en distelsoorten. Vooral distels natuur initiatieven in de wijk zijn wij kunnen lastig zijn omdat ze massaal za- altijd in. De volgende uitgave van De Bosbode is in week 41. De uiterste inleverdatum voor de volgende editie is 31 augustus 2014. Redactie: Jeannette Brands-Van Toren, Egbert Fokkema, Martin Hartman, Paul Cowan, Wil Roeleveld, Natasja Starrenburg. Vormg ng: Egbert Fokkema. Met steun en onder begeleiding van Nick Nijman van Meerwaarde. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. PR: Jeannette Brands 023 561 59 51. Email: jhevantoren@quicknet.nl Kopij kunt u richten aan bovenstaand adres. Druk: Paswerk Grafisch Cruquius Oplage: 4500 exemplaren 6 DuBosbode

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.