Heemsteedse Courant: 21-8-2013: Eric Jagtman op de bres voor lokale natuur


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
Eric Jagtman op de bres voor lokale natuur HEEMSTEDE – Sinds vo- rig week is de Heemsteedse Courant een columnist rij- ker. Eric Jagtman, natuurliefheb- ber en betrokken inwoner van Heemstede, plaatst maandelijks een column over natuuronderwerpen onder de titel ‘Heemstede Natuurlijk’. Voor het behoud en ter be- vordering van flora en fauna in Heemstede heeft Eric de handen ineen geslagen met Stichting MEERGroen die al Eric Jagtman. met vele honderden vrijwilli- gers actief is in de Haarlem- Het eerste project van Werk- mermeer, Haarlem en Aals- groep Heemstede behelst meer. Park Meermond (de voorma- MEER staat voor de Maat- lige vuilstort) aan de Cru- schappelijke, Ecologische, quiusweg in Heemstede. Op Educatieve, Economische en 6 juli 2013 was er de eerste Recreatieve meerwaarden. werkdag. Op vrijdag 30 au- “Die kunnen we samen berei- gustus 2013 is er de tweede ken als we de handen uit de werkdag waarvoor vele han- mouwen steken. Het gaat om den nodig zijn. “Wie wil ruimte creëren voor 20 tot 25 graag helpen?” vraagt Eric duizend soorten planten en Jagtman. “Maandelijks (of dieren die het maar knap las- vaker) gaan we aan de slag.” tig vinden om met mensen Eric ontvangt graag ook samen te leven. We willen waarnemingen van bijzonde- openbaar groen ecologisch re planten en dieren in de ge- beheren zodat de biodiversi- meente. Ook hulpvragen over teit toeneemt. Maar ook als ecologisch beheer zijn wel- mensen willen we er iets aan kom. E-mail naar: info@ hebben: dat is het recreatieve stichtingmeergroen.nl. of zie: element.” www.stichtingmeergroen.nl.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.