Over MEERGroen

Wij werken met u aan Maatschappelijke, Ecologische, Educatieve, Economische en Recreatieve meerwaarden in onze samenleving vanuit actieve burgerparticipatie.

Wie zijn wij

Wij bestaan uit een bestuur, een adviesraad, medewerkers, werkgroepen en losse vrijwilligers. De directeur van Stichting MEERGroen is Franke van der Laan.

Het bestuur

Medewerkers

Stichting MEERGroen heeft geen personeelsleden in dienst maar werkt met een groot aantal vrijwilligers en mensen die zich zo met de doelstellingen verbonden voelen dat zij dragers van de organisatie en een of meer van de activiteiten zijn. Niet iedereen kan hier genoemd worden, maar zeker wel:

 • Joop vd Pol en Petra Brinckman van werkgroep Houtwijkerveld
 • Jeroen Doesburg van werkgroep Jansoniusterrein
 • Loek en Els vd Kreke van werkgroep Fort Hoofddorp
 • Adri Huiberts van Park2020 en het bouwen van insectenhotels

Raad van advies

Stichting MEERGroen heeft een Raad van Advies. Alle instellingen, bedrijven en overheden die de doelen van de stichting steunen, worden van harte uitgenodigd in de raad zitting te nemen en de stichting in materiële en immateriële zin te steunen.

Werkgroepen

Stichting MEERGroen werkt in de vorm van een netwerkorganisatie, waarin groepen en instellingen zich nauwer of in losser verband en met behoud van eigen identiteit kunnen verbinden met een of meer van de doelstellingen waarvoor wij staan. Vaak gaat dat in de vorm van een MEERGroen werkgroep. De volgende werkgroepen zijn op dit ogenblik actief:

 • Werkgroep Houtwijkerveld Hoofddorp
 • Werkgroep Heemstede
 • Werkgroep Voedseltuin Park2020
 • Werkgroep Jansoniusterrein
 • Bouwwerkgroep (insectenhotels, etc)
 • Werkgroep Fort Hoofddorp
 • Werkgroep ZeilFort Kudelstaart
 • Werkgroep Kloosterlandgoed Mariënheuvel
 • Meerbomen.nu samenwerkingsverband met Urgenda, Caring Farmers, etc

Algemene gegevens en ANBI

Zie ook de algemene gegevens van M.E.E.RGroen zoals een instelling met een ANBI status verplicht is publiek te maken, waaronder de algemene en financiële jaarverslagen.eil

Waar we voor staan

Stichting MEERGroen staat voor het omgaan met onze leefomgeving op een manier, waarbij niet kosten en rendement bepalend zijn maar ecologisch evenwicht, inspiratie en sociale cohesie. We gaan uit van het recht van bestaan van elke soort en niet alleen soorten die de mens van nut zijn. Onze natuurontwikkeling- en beheerprojecten voeren wij uit met als doel maatschappelijke, ecologische, educatieve, economische en recreatieve meerwaarden te creëren met elkaar.

Op deze manier krijgen we inzicht in de eindeloze en inspirerende complexiteit van de ecologische verbanden waar we ook als menselijke samenleving onderdeel van zijn.

Vanuit deze uitgangspunten zoeken we een oplossing met iedereen die zich zorgen maakt over de manier waarop onze samenleving bijna in oorlog is met deze leefomgeving. Dat is een grote uitdaging, maar wel een die we samen aan moeten gaan om klimaat-,visserij, grondstoffen-, en kredietcrises die allemaal hun wortels hebben in een ´rupsje nooit genoeg´ houding de baas te worden.
We willen ook het gesprek aangaan met iedereen die aan het regelen van ´een zachte landing´ een bijdrage wil leveren. Een aanzet voor een gesprek daarover is wellicht het Boek: Code Rood, De Oorlog  met onze leefomgeving. Een digitiale versie van dit boek kan HIER aangevraagd worden (n.a.v. een afspraak). Dit document (65 blz) behandelt:

 1. de urgentie van de problematiek
 2. de ecologische achtergronden
 3. de vele factoren die een structurele oplossing belemmeren
 4. een snelle tussenoplossing en
 5. een structurele oplossing vanuit het besef dat eeuwige groei voorbij en het toewerken naar een evenwichtssituatie urgent is. De MEERGroen aanpak is daar een onderdeel van.

Geschiedenis

Lees over ons in de jaarverslagen bij de algemene gegevens.

Stichting MEERGroen is on 2011 opgericht en zet zich sindsdien in in voor hoogwaardig ecologisch groen en duurzaamheid. Haar 5 hoofddoelen zijn: Maatschappelijke, Ecologische, Educatieve, Economische en Recreatieve meerwaarde creëren samen met betrokken en actieve burgers.

Ons werk staat mede in het kader van onze bijdrage aan de Ecologische Hoofdstructuur van de Haarlemmermeer (EHS).

Een nadere blik op de explosie aan activiteiten van de stichting? Bekijk de projecten pagina van deze site.

Voorbeelden van projecten

 1. Beheer van bos, bloemenweide, natuurvriendelijke oevers, ijsvogelwanden en educatieve paden (i.s.m. gemeente Haarlemmermeer en Recreatieschap Spaarnwoude). Dat betekent in de winter zagen en snoeien, en in voorjaar en zomer maaien en snoeien en in de herfst inzaaien/planten.
 2. In herfst en winter bouwen van insectenhotels en nestkasten; plaatsing gebeurt in voorjaar en zomer.
 3. Beheer van orchideeënweiden en -oevers
 4. Bouw en onderhoud natuurspeelplaatsen zoals Speelbos Meermond in Heemstede en  het Pop Up  Parkje (PUP)  op het raadhuisplein in Hoofddorp
 5. Het beheer van stadslandbouw projecten zoals  de voedseltuin van kantorenpark 2020
 6. Bosbeheer in landgoederen, parken en buurtgroen, sinds 2020 ook via de landelijke meerbomen.nu actie

Werkgroepen

Werkgroep Houtwijkerveld Hoofddorp 

Werkgroep Houtwijkerveld is een wijkproject in de wijk Houtwijkerveld die ca 2 ha wijktuin en bosplantsoen beheert sinds 2011. Van 2012 tot 2016 ontving deze werkgroep daarvoor een structureel beheer budget. En vanaf 2018 weer, maar een stuk minder. Ca 5-10 wijkbewoners zijn regelmatig betrokken bij de 5-6 werkdagen per jaar en andere wijkbewoners minder regelmatig.

De organiserende kerngroep wordt gevormd door Familie v/d Pol, Familie Arends in samenwerking met Franke van der Laan. In de loop der jaren is veel weide- en bosbeheer gedaan, er is een boomgaard aangelegd, een speelplek met zandbak en hangplek voor jongere  en oudere kinderen, een wadi met bijzondere planten, een amfibieenpoel en in het bos zijn voorjaarsbollen uit gezet die zich steeds verder uitbreiden

Werkgroep Heemstede 

In 2013 werd de eerste start van werkgroep Heemstede gemaakt. Het eerste project op verzoek van toenmalig wethouder Botter was Speelbos Meermond: Een in 1975 in onbruik geraakte vuilstort, die ingepakt in schone grond tot een natuurspeelplaats werd omgevormd.

De eerste vrijwilliger meldde zich in 2013. De groep bestaat inmiddels uit 15-20 actieve leden die elke vrijdag werken. In 2015 was het achterstallig onderhoud aan Meermond dermate onder controle dat er een 2e project bijgenomen kon worden: Landgoed Groenendaal ( 90 ha). Sinds 2015 wordt er voor zover het werk in Meermond dat toe laat om de 14 dagen in beide projecten gewerkt Meermond is inmiddels verrijkt met een bloemenweide, een boomgaard ( 90 bomen en stuiken), een heksenpad en een broedende ijsvogel. In Groenendaal ligt de focus op het terugdringen van esdoorn zaailingen om de monumentale eiken, beuken en linden beter uit te laten komen. Inmiddels is ca 45 ha van zaailingen ontdaan(met wortel en al). In 2016 zijn we begonnen om de vrijkomende ruimte in te vullen met stinsenbollen( inmiddels al ca 400.000).

Er staan meer zaken op het programma: wandelroutes, insectenhotels, bloemenweides en boomweggeefacties . In 2019 kregen we van de gemeente een gebouw ter beschikking waar allerlei activiteiten plaats vinden, van vergaderen, lezingen het bouwen van insectenhotels, nestkasten en mogelijk ook inspraak-activiteiten rond ecologisch beleid en natuurvisie. En in 2020 en 2021 breidden we onze werkzaamheden uit naar verschillende landgoederen, waaronder Kloosterlandgoed Marienheuvel.

Werkgroep Jansoniusterrein 

In 2018 kregen we na 10 jaar vertraging de Jansonius natuurstrook voor het Hospice Bardo in beheer. In deze wijk heeft zich een kleine werkgroep gevormd, die maandelijks werkt op de 2e zaterdag van de maand aangevuld met bedrijven en stagiaires. De strook van ca 1 ha bestaat uit een grote amfibieenpoel van 2000 m2 , 4 soortenbloemenweides, een stukje moeras en fruitstruiken en bomen.

Werkgroep Voedseltuin Park 2020 

Park 2020 is een kantorenpark bij het station Hoofddorp. Het is opgezet als het meest duurzame kantorenpark van Europa met grote ambities op het gebied van circulaire economie, cradle- to cradle bouwen en het sluiten van waterkringlopen. Maar door de kredietcrisis liep de bouw achter en bleef er een terrein open dat gaandeweg verruigde.

Op dat terrein van 1.5 ha is voor 3-4 jaar een natuurtuin, een vlindertuin en een voedseltuin gecreëerd in 2015. Het driejarig contract uit 2015 is in 2021 het zevende jaar ingegaan. De voedseltuin en de bijbehorende kas is door MEERGroen in beheer genomen. Op 4500 m2 wordt er groente en fruit verbouwd die bedoeld zijn voor de catering in het naast gelegen restaurant en voor de cateraars in de gebouwen. Het is ook de bedoeling dat de kantoorwerkers zich actief betrokken gaan voelen. Om dat te stimuleren worden er jaarlijks zaaifeesten, oogstfeesten, NLDoet, e.d. georganiseerd. Gaandeweg komt er meer belangstelling uit de kantoren vooral vanaf 2019, met biologische markten in de kantoren, MVO en teambuidlings dagen en overleg over klimaatbossen. In 2017 is er vanuit de voedseltuin ook een tuin van 600 m2 bij restaurant Den Burgh in de nabijheid gestart.

Bouwwerkgroep 

Natuur werk bestaat niet alleen uitwieden en spitten. Op vele manieren kun je biodiversiteit een handje helpen en mensen het belang daarvan overbrengen. Verder is het niet altijd optimaal buitenweer, dus voor de continuïteit is het altijd goed als er plan B activiteiten zijn. Die bestaan in ons geval vooral uit het recyclen van hout in de vorm van insectenhotels, nestkasten, vleermuizenkasten, torenvalken-, uilen- en slechtvalken kasten, egelkasten, ijsvogelwanden en wat niet al. Sinds 2019 hebben we daar een speciaal gebouw voor aan de Meijerslaan in Heemstede. Onderhoud   van gereedschap gebeurt ook door deze groep en voor al door Adri Huibers.