Beheerprojecten

Bij MEERGroen worden er aan verschillende typen natuurbeheerprojecten gewerkt:

  1. Beheer van bos, bloemenweides, natuurvriendelijke oevers, ijsvogelwanden en educatieve paden (i.s.m. gemeente Haarlemmermeer en Recreatieschap Spaarnwoude). Dat betekent in de winter zagen en snoeien, en in voorjaar en zomer maaien en snoeien en in de herfst inzaaien/planten.
  2. Beheer van orchideeënweiden en -oevers
  3. Het beheer van landgoederen, parken en buurtgroen
Zie in de kaart hieronder een overzicht van de specifieke gebieden die vallen onder beheer van Stichting MEERGroen. 
Klik op een gebied in de kaart of in de rechter zij-balk om er meer over te weten te komen, of lees verder op deze pagina.

Haarlemmermeer

IJtochtzone

De terreinen van de IJtocht zone vormen de IJtocht Ecologische Verbindingszone tussen het Haarlemmermeerse Bos en het toekomstige Park 21. Een ecologische verbindingszone begeleidt migrerende insecten en andere diertjes bij het reizen tussen leefgebieden.
Dit terrein is opgedeeld in verschillende stroken, ieder met een eigen functie, zoals een met akkerkruiden die bloeien van de lente tot de zomer en een strook met een rij met appelbomen die een goede bron van nectar en stuifmeel zijn in het voorjaar.

 Bomen- en insectenpad

Het bomen- en insectenpad in het Haarlemmermeerse Bos zijn 3 en 1,5 kilometer lang respectievelijke en leiden voetgangers langs een variëteit aan bomen en insecten. Deze educatieve paden zijn in 2007 en 2008 ingericht en sinds die tijd houden we het beheer bij, in overleg met de boswachters. Voor meer informatie zie: https://www.hlmrmeer.nl/nl/ontdekken/recreatie/recreatiegebieden/haarlemmermeerse-bos

Spaarnwoude

In drie gebieden van recreatieschap Spaarnwoude zijn we actief sinds 2009: Groene Weelde, Groene Carre Zuid en de Boseilanden.

Groene Carre Zuid

Rond NLdoet maaien en hooien we de orchideeënkuil op het Groene Carre ook altijd en verwijderen we berken- en wilgenopslag. Helaas werden de meeste NLdoet activiteiten dit jaar gecanceld omdat 12 maart de eerste Corona golf zich aan diende.
Op minder dan 1 ha groeien er inmiddels talloze rietorchissen, moeraswespenorchissen, brede wespenorchissen, zomerbitterling – noem maar op. De laatste spectaculaire ontwikkeling is dat parnassia (een duinvallei plant) zich tot meer dan 20.000 exemplaren weten te verdubbelen sinds 2019.

Groene Weelde en Boseilanden
In de Groene Weelde worden een aantal orchideeënweides bijgehouden sinds 2009. Er is in 2020 slechts een aantal keer aan het beheer gewerkt, gedeeltelijk door de Corona.  In 2021 zijn er vast nieuwe kansen omwerk dagen met vele
deelnemers te houden. 
Wandelbos

In het Wandelbos Hoofddorp ( nr 11 in tabel 1) was na vier jaar werk aan achterstallig onderhoud aan
bramen, grote en kleine zaailingen en berenklauwen een fase bereikt dat het werk tot regulier

 

Fort Hoofddorp

Fort Hoofddorp is onderdeel van de stelling van Amsterdam en de afgelopen 10 jaar is daar een restauratie proces uitgevoerd. Dit jaar was die restauratie voltooid en ging het fort open voor het publiek. Door de eerste Corona piek niet in april, maar in juni. Door de stichting Fort Hoofddorp werden we benaderd of we konden helpen met het beheer van de buitenruimte. Die is ca 8000m2 groot. Er waren verschillende redenen om positief op dat verzoek op te reageren:
Het fort Hoofddorp ligt midden in Hoofddorp op de Geniedijk, waar we al 2 projecten hebben: Het Dr. Nanninga zwembad dat op het einde van het schootsveld van het fort ligt en de Jansonius natuurstrook. Al in 1998 hebben we al meegedacht aan een plan om de recreatieve, cultuur -historische en ecologische kwaliteit van de Geniedijk te versterken. Zo is het plan geboren om van het hele terrein een soort central park Hoofddorp te maken. Het heeft 18 jaar nodig gehad om de Jansonius natuurstrook gerealiseerd en in beheer te krijgen. Dus het zonder problemen en tijd verlies betrokken worden bij het fort was een cadeau. Nu nog de handen op elkaar voor de schootsvelden tussen het Dr. Nanninga bad en het fort en de molen.

Kudelstaart

Fort Kudelstaart

De eigenaart van Fort Kudelstaart wil dezelfde architect die het fort Hoofddorp heeft gerestaureerd ook inzetten in zijn fort. Op fort Kudelstaart speelt hetzelfde probleem met de buitenruimte. Die is niet 8000 maar 15.000 m2 groot. Eind 2020 ontstond er een gesprek wat al snel uitmondde in het oprichten van weer een vrijwilligersgroep die bezig houdtmet de buitenruimte van Fort Kudelstaart. En deze keer worden we er niet achteraf bij betrokken, maar voor er restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd. In november en december, na 4 jaar procederen , verlenen van de bestemmingsvergunning, werden de eerste werkdagen daar gehouden met 8 mensen.

Kaag en Braassem

De groentetuinen, natuuroever en boomgaard horen bij het bezinningscentrum ‘De Stal’ op de Kaag en zijn inmiddels een jaar of tien geleden aangelegd. Met name rond de boomgaard proberen we met het centrum een traditie op te bouwen dat de (Buiten)Kaag school en bewoners zich betrokken voelen bij het onderhoud en dat men als tegenprestatie dan ook van de vruchten gebruik mag maken.

Inmiddels zijn de hoogstambomen op een leeftijd gekomen dat ze flink fruit produceren. Met de school bovenbouw en het bezinningscentrum Stal op de Kaag wordt elk jaar een voorjaarsverzorgingsmiddag en een najaarsoogstmiddag georganiseerd, waar we steeds meer Kaagbewoners bij proberen te betrekken. In 2020 is alleen de voorjaarsmiddag doorgegaan.

Heemstede

In Heemstede zijn we sinds juli 2013 actief. Het eerste project was Speelbos Meermond (6 ha), waar bijna elke vrijdag door een groep van 15 mensen wordt gewerkt. Sinds 2015 wordt er ook in landgoed Groenendaal (90 ha) gewerkt met de boswachters. Sinds 2018 hebben we er een 5-tal bloemenweides van totaal ruim 2.5 ha bij. In 2019 kregen we een gebouw van de gemeente in bruikleen, dat dienst doet als slecht weer werklocatie, voor het bouwen van insectenhotels en nestkasten, ontmoetingsplek voor de GreenTeens en vergaderingen en lezingen. In 2020 kwam het kloosterlandgoed Mariënheuvel (17 ha) in beheer. Voor de 5 bloemenweides en Mariënheuvel zijn er aparte werkgroepen en – groepjes die via app groepen verbonden zijn. Aan het Sorghbosch beheercontract is nog steeds geen effectieve invulling gegeven. Wel werken we er af en toe.

In maart 2020 is er een ijsvogelwand op de nieuwe natuurbegraafplaats gemaakt en is er een begin gemaakt met de aanleg van een fruittuin en een wilgentenenhut bij het nieuwe wijkcentrum Plein 1. 

 

Groenendaal

Landgoed Groenendaal is een wandelbos aangelegd in de 18e eeuw. Het huist prachtige monumentale bomen, sommige daarvan staan er sinds de aanleg. Stichting MEERGroen helpt hier de boswachters met het verwijderen van de overmaat aan gewone esdoorn. De gewone esdoorn is een uitheemse soort die zich heeft gevestigd in Nederland. Hij zaait zich razendsnel uit en verdringt helaas bijna alle andere inheemse soorten, waardoor oude, monumentale bomen dreigen te worden verdwijnen. Samen winnen we echter gestaag de strijd tegen deze exoot door de moederbomen om te zagen en alle zaailingen handmatig te verwijderen. Dit geeft veel voldoening en is vooral heel erg leuk om samen te doen.

Bloemenweides

Sinds 2018 is MEERGroen betrokken bij de inrichting en het beheer van de bloemenweides. Hooien en frezen gebeurt machinaal en gedurende het seizoen worden de ongewenste kruiden handmatig gewied, deels door vaste MEERGroen vrijwilligers, deels door buurt bewoners, die via een buurt app-groep georganiseerd zijn

Mariënheuvel

Tussen bloemenweide Thorbeckelaan en landgoed Groenendaal ligt het voormalige klooster landgoed Mariënheuvel van 17 ha.
Sinds 2018 wordt het kloostergebouw verbouwd naar een conferentiecentrum, dat in de loop van 2021 gereed zal zijn. Het landgoed zelf is in 2020 in samen werking met een hovenier die basiswerkzaamheden doet in beheer gegeven aan Stichting MEERGroen tbv ecologisch beheer.

Sinds november 2020 is daar een vaste vrijwilligersgroep in ontwikkeling, die sinds begin 2021 wekelijks werkt. Het is ook de bedoeling om met de conferentiedeelnemers workshops met hands-on activiteiten te gaan houden en naast bos beheer, en bloemenweides ook voedsel productie/kloostertuin concepten te ontwikkelen

Meermond

Speelbos Meermond is een natuurgebied dat tussen 2006 en 2010 door de gemeente Heemstede is aangelegd. Het gebied was tot 1970 in gebruik als gemeentelijke vuilstortplaats. De vuilnisbelt heeft zo’n dertig jaar gelegen toen de gemeente Heemstede in 1999 het plan ontwikkelde om het gebied te saneren en in te richten als recreatief natuurontwikkelingsgebied.

In 2006 was de kogel door de kerk om het gebied in te richten als onderhoudsvriendelijke speelnatuur. De onderhoudsvriendelijke inrichting pakte echter anders uit dan gedacht en in 2013 begon Meermond overgroeid te raken met boomopschot, bramen en nog een aantal van zulke verstoorders van onderhoudsvriendelijk ingerichte natuurgebieden. Daarop besloot de gemeente in 2013 het gesprek te openen om nieuwe invulling te geven aan het natuurbeleid van Meermond, met als hoogtepunt een mogelijkheid voor particuliere groene initiatieven om mee te werken.

Een groep vrijwilligers en Stichting MEERGroen reageerden enthousiast en gingen direct aan de slag. Twee jaar heeft deze werkgroep Meermond gewerkt om het gebied op orde te krijgen en in 2015 was het ergste crisisbeheer afgerond zodat er weer ruimte kwam om ecologisch te gaan ontwikkelen. Inmiddels werkt er een hechte groep op Meermond die volop actief is om het gebied te onderhouden en voortdurend mooier te maken.

Landgoed ’t Sorghbosch

Het Sorghbosch in Heemstede is een 6 ha groot voormalig landgoed waarin drie voorzieningen voor ouderen van 3 eigenaren zijn gevestigd: Kennemeroord, Kennemerduin en Nieuw Overbos.

Aan het bos is weinig aandacht besteed de afgelopen jaren en samen met de gemeente en de eigenaren zijn we bezig een beheerplan en – contract vorm te geven. Dat gaat niet snel, maar vordert gestaag. Intussen wordt er sinds 2017 af en toe al gewerkt. Op het moment dat het geregeld is, is het de bedoeling dat er een er een vaste vrijwilligersgroep komt die wekelijks gaat werken

Amsterdam en Amstelveen

Op de museum tramlijn is op verzoek van de EMA (Elektrische Museumtramlijn Amsterdam) het ecologische beheerwerk in 2013 begonnen met ‘ad hoc’ dagen. In 2015 en 2016 is de groep van 2-4 mensen uit de EMA en MEERGroen Hoofddorp gaandeweg uitgegroeid naar 6-15 met steeds meer deelnemers uit Amstelveen en Amsterdam en is een ritme van eens in de 14 dagen werken op zaterdagen ontstaan. Echter zijn sinds 2017 zijn de werkzaamheden opgeschort door organisatorische problemen. Er is in 2019 en 2020 op ad hoc basis overleg geweest en er is van alles gaande zowel in Amsterdam als Amstelveen in goede en slechte richtingen. We weten echter nog niet wat de uitkomst daarvan gaat
worden.

Haarlem

In Haarlem lopen er momenteel geen actieve projecten. Een paar jaar hebben we tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van een groep en een wijktuin in de Ripperdakazerne. In de Waarderpolder ontstonden op twee momenten mogelijkheden, die beide dood bloedden op gebrek aan vervolg respons. Er leken grote mogelijkheden te bestaan om 18 stukken tijdelijke natuur te ontwikkelen, die de gemeente voor maatschappelijke projecten beschikbaar wilde stellen, maar behalve vergaderen kwam er niets uit. In 2020 ontstond er een leuk initiatief in Schalkwijk om een wijktuin op te starten met de wijkraad – maar, helaas – dat liep uiteindelijk weer dood.