bovenfoto

Wie zijn wij

Wij zijn een bestuur, een adviesraad, medewerkers, werkgroepen en losse vrijwilligers.

Bestuur:

 • Ton Belderok
 • Roel Cremer
 • Ton van Oostwaard
 • Bob Klaasen
 • Franke van der Laan
 • Sytske Seetz

Directeur: Franke van der Laan


Medewerkers:

Stichting MEERGroen heeft geen personeelsleden in dienst maar werkt met een groot aantal vrijwilligers en mensen die zich zo met de doelstellingen verbonden voelen dat zij dragers van de organisatie en een of meer van de activiteiten zijn. Niet iedereen kan hier genoemd worden, maar zeker wel:
- Eric Jagtman: als coördinator MEERGroen Heemstede
- Roanna Braam als coördinator Park 2020 - Voedseltuin

Raad van Advies

Stichting MEERGroen heeft een Raad van Advies. Alle instellingen, bedrijven en overheden die de doelen van de stichting steunen, worden van harte uitgenodigd in de raad zitting te nemen en de stichting in materiële en immateriële zin te steunen.

Werkgroepen

Stichting MEERGroen werkt in de vorm van een netwerkorganisatie, waarin groepen en instellingen zich nauwer of in losser verband en met behoud van eigen identiteit kunnen verbinden met een of meer van de doelstellingen waarvoor wij staan. Vaak gaat dat in de vorm van een MEERGroen werkgroep. De volgende werkgroepen zijn op dit ogenblik actief: (klik voor hun kenmerken en organisatie):

Algemene gegevens en ANBI

Zie ook de algemene gegevens van M.E.E.RGroen zoals een instelling met een ANBI status verplicht is publiek te maken, waaronder de algemene en financiële jaarverslagen.
.


Waar staan wij voor:

Stichting MEERGroen staat voor het omgaan met onze leefomgeving op een manier, waarbij niet kosten en rendement bepalend zijn maar ecologisch evenwicht, inspiratie en sociale cohesie. We gaan uit van het recht van bestaan van elke soort en niet alleen soorten die de mens van nut zijn. Onze natuurontwikkeling- en beheerprojecten voeren wij uit met als doel maatschappelijke, ecologische, educatieve, economische en recreatieve meerwaarden te creëren met elkaar.
Op deze manier krijgen we inzicht in de eindeloze en inspirerende complexiteit van de ecologische verbanden waar we ook als menselijke samenleving onderdeel van zijn.
Vanuit deze uitgangspunten zoeken we een oplossing met iedereen die zich zorgen maakt over de manier waarop onze samenleving bijna in oorlog is met deze leefomgeving. Dat is een grote uitdaging, maar wel een die we samen aan moeten gaan om klimaat-,visserij, grondstoffen-, en kredietcrises die allemaal hun wortels hebben in een ´rupsje nooit genoeg´ houding de baas te worden.
We willen ook het gesprek aangaan met iedereen die aan het regelen van ´een zachte landing´ een bijdrage wil leveren.
Een aanzet voor een gesprek daarover kan HIER aangevraagd worden (n.a.v. een afspraak). Dit document (65 blz) behandelt:

 1. de urgentie van de problematiek
 2. de ecologische achtergronden
 3. de vele factoren die een structurele oplossing belemmeren
 4. een snelle tussenoplossing en
 5. een structurele oplossing vanuit het besef dat eeuwige groei voorbij en het toewerken naar een evenwichtssituatie urgent is. De MEERGroen aanpak is daar een onderdeel van.

Geschiedenis

Lees over ons in de jaarverslagen bij de algemene gegevens.

Stichting MEERGroen is on 2011 opgericht en zet zich sinds dien in in voor hoogwaardig ecologisch groen en duurzaamheid. Haar 5 hoofddoelen zijn: Maatschappelijke, Ecologische, Educatieve, Economische en Recreatieve meerwaarde creëren samen met betrokken en actieve burgers.

Ons werk staat mede in het kader van onze bijdrage aan de Ecologische Hoofdstructuur van de Haarlemmermeer (EHS).

Een nadere blik op de explosie aan activiteiten van de stichting? Bekijk de projecten pagina van deze site.

Voorbeelden van projecten

 1. Beheer van bos, bloemenweide, natuurvriendelijke oevers, ijsvogelwanden en educatieve paden (i.s.m. gemeente Haarlemmermeer en Recreatieschap Spaarnwoude). Dat betekent in de winter zagen en snoeien, en in voorjaar en zomer maaien en snoeien en in de herfst inzaaien/planten.

 2. In herfst en winter bouwen van insectenhotels en nestkasten; plaatsing gebeurt in voorjaar en zomer.

 3. Beheer van orchideeënweiden en -oevers

 4. Bouw en onderhoud natuurspeelplaatsen zoals Speelbos Meermond in Heemstede en de Groene Oase in Hoofddorp

 5. Het beheer van stadslandbouw projecten zoals Tudorpark en de voedseltuin van kantorenpark 2020

 6. Het beheer van landgoederen, parken en buurtgroenOntwikkeling 2000-2017

Volgnr

Project

Startjaar

Opp  2016 (ha)

Mandagen 2016

Org. uren

Deelnemers

A

Organisatie

 

 

 

 

 

1

Organisatie

2011

nvt

507

892

14

 

 

 

 

 

 

 

Natuurmarketing

 

 

 

 

 

2

Meerradio programma's

2012

nvt

3

5

3

3

Flora en Fauna column

2006

nvt

7

26

1

4

Monumentale bomenpaden

2011

nvt

5

3

2

5

Boomweggeef/Klimaatbos

2009

nvt

356

157

75

 

 

 

 

 

 

 

C

Beheerprojecten

 

 

 

 

 

6

Bloemenweides Floriande

2008

1.5

17

7

8

7

Bloemenweides Overbos

2007

2

17

7

5

8

Bomen/Insecten/natuurpad Haarlemmermeerse Bos

2007

2

10

5

15

9

Groene Carré

2009

1

19

8

18

10

Groene Weelde

2010

5

19

8

15

11

Houtwijkerveld wijktuin

2010

2.5

68

55

10

12

Wandelbos Hoofddorp

2012

6.5

276

164

40

13

Rotsenveld

2011

1

61

34

20

14

Kaagtuin en Smikkelroute

2008

1

70

57

50

15

Meermond

2013

5.5

540

230

80

16

Historische Spoorlijn Amsterdam Bovenkerk

2013

15

272

170

80

17

Landgoed Groenendaal

2015

90

408

99

75

 

 

 

 

 

 

 

D

Bouwprojecten

 

 

 

 

 

18

Insectenhotels

2009

nvt

260

77

30

 

 

 

 

 

 

 

E

Stadslandbouw

 

 

 

 

 

19

Tudorpark wijktuin

2012

0.4

714

8

100

20

Groente/Heemtuin Geniedijk

1996

0.2

204

210

10

21

Voedseltuin Park 2020

2015

0.45

734

183

20

 

Totaal

 

134.05

4567

2405

671

 

 

 

 

 

 

 

F (extra)

Educatie

         

22

Stagebegeleiding/deelname

2008

nvt

701

731

90

 


Werkgroep Houtwijkerveld Hoofddorp 

Werkgroep Houtwijkerveld is een wijkproject in de wijk Houtwijkerveld die ca 2 ha wijktuin en bosplantsoen beheert sinds 2011. Sinds 2012 ontvangt deze werkgroep daarvoor een structureel beheerbudget. Ca 25- 30 wijkbewoners zijn regelmatig betrokken bij de 5-6 werkdagen per jaar en andere wijkbewoners minder regelmatig. De organiserende kerngroep wordt gevormd door Familie v/d Pol, Familie Arends en Marie – Jose Germain in samen werking met Franke van der Laan. Voor meer informatie zie facebook.com/pages/Houtwijkerveld/198177816860490 en op de projecten pagina van onze site.

Werkgroep Wandelbos Hoofddorp 

De werkgroep Wandelbos is nog in ontwikkeling. De basis van de werkzaamheden bestaat uit het beheer van het Wandelbos, een park van 6.5 ha met bomen tot 100 jaar oud, dat vanaf 2012 door de gemeente aan Stichting MEERgroen in beheer is gegeven. In het Wandelbos wordt zo mogelijk wekelijks gewerkt op maandagmorgen voor regulier onderhoud, aangevuld met groepen van buitenaf voor grotere werkzaamheden. De kerngroep bestaat eind 2013 uit een groep van 5 mensen onder leiding van Franke van der Laan. Het is de bedoeling dat de werkgroep Wandelbos zelfstandig gaat functioneren. Daarvoor wordt nog een coördinator (met vergoeding) en werkgroepleden gezocht. Deze werkgroep werkt samen met de bewonersgroep Stadspark Hoofddorp (www.stadsparkhoofddorp.nl/) en de fruittuinenwerkgroep. Zie ook de projecten pagina van onze site.

Werkgroep Tudorpark 

De werkgroep Tudorpark bestaat uit een stadslandbouw project met 38 gezinnen die elk ca 20 m2 groentetuin in beheer hebben sinds maart 2013. Het initiatief is ontstaan in samenspraak met het Podium Voor Architectuur om een keer met de groenstructuur van een nieuwe wijk te beginnen voordat de huizen zijn gebouwd, in plaats achteraf. Het project is mogelijk gemaakt als sociaal experiment door Woningbouw corporatie Ymere, die het Tudorpark ontwikkelt voor 1250 woningen. De welzijnskoepel Meerwaarde is bij het project betrokken tbv de communicatie en betrokkenheid van buurtbewoners.
De dagelijkse begeleiding is in handen van het bestuur van het Tudorpark. Tuinleden kunnen dagelijks hun tuin bewerken, maar vooral op vrijdagmiddag en zaterdagmorgen is er begeleiding aanwezig. Voor meer informatie zie : www.facebook.com/Tudorpark en de ´in het nieuws´ pagina van deze site (2 artikelen).


Werkgroep Heemstede 

In 2013 werd de eerste start van werk groep Heemstede gemaakt. Het eerste project op verzoek van toenmalig wethouder Botter van Speel bos Meermond. Een in 1975 in onbruik geraakte vuilstort, die ingepakt in schone grond tot een natuurspeelplaats werd omgevormd. De eerste vrijwilliger was Eric Jagtman, die coördinator van de werk groep is. De groep bestaat inmiddels uit 10-15 actieve leden die elke vrij dag werken. In 2015 was het achterstallig onderhoud aan Meermond dermate onder controle dat er een 2e project bijgenomen kon worden: Landgoed Groenendaal ( 90 ha). Sinds 2015 wordt er voor zover het werk in Meermond dat toe laat om de 14 dagen in beide projecten gewerkt Meermond is inmiddels verrijkt met een bloemenweide, een boomgaard ( 90 bomen en stuiken), een heksenpad en een broedende ijsvogel. In Groenendaal ligt de focus op het terugdringen van esdoorn zaailingen om de monumentale eiken, beuken en linden beter uit te laten komen. Inmiddels is ca 18 ha van zaailingen ontdaan(met wortel en al). In 2016 zijn we begonnen om de vrijkomende ruimte in te vullen met stinsenbollen( inmiddels al ca 400.000).

Er staan meer zaken op het programma: wandel routes, insectenhotels, bloemenweides en boomweggeefacties . Er zit volop beweging in tot ieders vreugde.

Werkgroep Museumspoorlijn 

Ook in Amstelveen werd in 2013 begonnen met een groot project op verzoek van de EMA (Elektrische Museumtramlijn Amsterdam). De museumspoorlijn van 7.5 km loopt van het Haarlemmermeerstation tot Bovenkerk. In totaal meet de spoordijk ca 15 ha. De spoordijk is een ecologische verbindingszone die het Nieuwe Meer, het Amsterdamse Bos, de heemparken van Amstelveen en de Amstelveense poel verbindt. Daarnaast is het een zeer interessant terrein dat bestaat uit een gradiënt van nat zuur voedselrijk veen in de omgeving met daarop voedsel arm, droog duin zand en daarover kalkrijke steenslag. Voor een gevarieerde flora en fauna kun je het niet beter wensen. Maar dan moet de dijk niet vol groeien met bramen, boompjes en kweek. Het verwijderen daarvan houdt ons nu al 3-4 jaar bezig. Helaas is het enthousiasme om mee te doen in Amsterdam en Amstelveen minder groot dan in Heemstede. En ook de plaatselijke pers is minder geneigd om de ‘blijde boodschap’ door te geven van de werkdagen op zaterdag om de 14 dagen.

De werkgroep heeft nog steeds bij lange niet het aantal deelnemers dat nodig is om het werk aan te kunnen. Daarom hebben we eind 2016 besloten de paar stukken van 1-1.5 km die we op orde hebben te blijven onderhouden en niet steeds nieuwe probleem stukken aan te pakken.

Werkgroep Voedseltuin Park 2020 

Park 2020 is een kantorenpark bij het station Hoofddorp. Het is opgezet als het meest duurzame kantorenpark van Europa met grote ambities op het gebied van circulaire economie, cradle- to cradle bouwen en het sluiten van waterkringlopen. Maar door de kredietcrisis liep de bouw achter en bleef er een terrein open dat gaandeweg verruigde.

Op dat terrein van 1.5 ha is voor 3-4 jaar een natuurtuin, een vlindertuin en een voedseltuin gecreëerd in 2015. De voedseltuin en de bijbehorende kas is door MEERGroen in beheer genomen. Op 4500 m2 wordt er groente en fruit verbouwd die bedoeld zijn voor de catering in het naast gelegen restaurant en voor de cateraars in de gebouwen. Het is ook de bedoeling dat de kantoorwerkers zich actief betrokken gaan voelen. Om dat te stimuleren worden er jaarlijks zaaifeesten, oogstfeesten, NLDoet, e.d. georganiseerd. De werkgroep staat om leiding van Hans Millenaar en telt ca 10 leden. Gaande weg komt er meer belangstelling uit de kantoren.